Energideklarationer, byggnaders energiprestanda och rådgivning till allmänheten

En energideklaration innehåller information om byggnadens energianvändning. Sedan januari 2015 innehåller energideklarationer energiklasser. Husets energiklass anger hur hög energianvändningen är där energiklass C motsvarar kraven som ställs på ett nybyggt hus. Byggnader i intervallen A och B har lägre energianvändning och byggnader i intervallen D, E, F och G har högre energianvändning än vad som gäller vid uppförandet av en ny byggnad.

En energideklaration är giltig i 10 år räknat från och med den kalendermånad den upprättades.

När du ska köpa eller hyra en bostad har du rätt att få se husets energideklaration. Deklarationen kan bland annat vara till hjälp för att jämföra olika hus energiprestanda med varandra. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att energideklarationen upprättas och detta görs av en oberoende energiexpert. Som bilaga till denna sida hittas ett register med certifierade energiexperter som kan upprätta energideklarationer på Åland. Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer och ansvarar även för det register där alla energideklarationer finns samlade. 

Bestämmelserna om byggnaders energiprestanda grundar sig på EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft 2010, och den ändring av direktivet som trädde i kraft 2018.

Information och rådgivning till allmänheten samt ekonomiska stödmöjligheter 

Landskapsregeringen fungerar som allmän kontaktpunkt gällande frågor som rör byggnaders energiprestanda och energideklarationer på Åland. Enligt 21b § i landskapslag (2014:31) om energideklaration för byggnader är landskapsregeringen skyldig att ge ägare till eller hyresgäster i en byggnad information om energideklaration, kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ och vid behov finansiella instrument för eventuella åtgärder. 

Om en bostadsägare eller hyresgäst behöver hjälp med att förstå byggnadens energianvändning kan man kontakta landskapsregeringen (kontaktuppgifter hittas på denna sida) som kan ge information och råd om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda och vilka huvudsakliga alternativ som finns om man planerar att byta värmekälla från fossileldad värmepanna till en värmekälla som använder mer hållbara energibärare som bränsle. Landskapsregeringen ger även information om de ekonomiska stöd och bidrag landskapsregeringen och andra myndigheter beviljar till kommuner, företag och privatpersoner. Landskapsregeringen har ett flertal renoveringsstöd och stöd som förbättrar energieffektiviteten eller energiprestandan i byggnader (inklusive byte av huvudvärmekälla). Landskapsregeringens huvudsakliga energi- och renoveringsrelaterade understöd hittas här  https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer och här https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/bygga-bo/bidrag-stod-byggande.

Bakgrund

År 2015 förändrades redovisningen av energiförbrukningen i byggnader på Åland och energideklarationer infördes. Mellan åren 2008–2014 tillämpades det finska certifikatsystemet trots att svenska byggregler tillämpats sedan 2008.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda medförde nya energibestämmelser för byggnader och därmed bedömdes det mest ändamålsenligt att börja tillämpa det svenska energideklarationssystemet.

Försäljning och uthyrning av fastighet

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. Innan inflyttning i en ny bostad, köpt eller hyrd, har den nya ägaren eller hyresvärden rätt att ta del av bostadens energideklaration. Det är ägaren som ansvarar för att deklarationen upprättas och att spekulanten får se den före köpet. Upprättande av energideklaration gäller för de flesta byggnader, även äldre som tidigare varit undantagna.

Annonsering

Den som ska sälja eller hyra ut en byggnad, eller en del av den, ska ange uppgiften om byggnadens energiprestanda i annonsen. Det gäller både när en hel byggnad bjuds ut till försäljning eller uthyrning, eller bara en del av den (flerbostadshus). Annonsen kan vara utan uppgiften om energiprestanda men bara om det vid annonseringstillfället ännu inte finns en energideklaration, finns en energideklaration är säljaren skyldig att ange uppgifter om energiprestanda.

Uppgift om energiklass i annonser

Energideklarationen innehåller uppgifter om energiklass för byggnaden. Energiklassen är en symbol i form av ett hus med en viss färg och bokstav som symboliserar byggnadens energiprestanda. Energiklassen ska anges i annonsen. I annonser i kommersiella tryckta medier såsom dagstidningar finns alternativet att ange enbart energiklassens bokstav (versalt).

Vid nybyggnad

Den som bygger nytt ansvarar för att energideklarationen utförs för byggnaden i fråga. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att byggnaden verkligen har de energiegenskaper som den projekterades för och ska upprättas senast två år efter att byggnaden tas i bruk. Om nyttjanderätten till den nya byggnaden upplåts eller om byggnaden säljs inom dessa två år, ska energideklarationen upprättas innan byggnaden säljs eller hyrs ut.

Tidigare upprättade energideklarationer på Åland

De energideklarationer som har upprättats innan 2015 enligt det finska systemet har olika giltighetstid beroende på i vilket sammanhang de upprättats.

  • Har deklarationen upprättats i samband med byggnadslov är giltighetstiden generellt 10 år
  • Har deklarationen upprättats i samband med disponentintyg är giltighetstiden 1 år.

Då giltighetstiden gått ut för deklarationen ska en ny energideklaration upprättas enligt nuvarande redovisningssystem och måste då upprättas av en certifierad energiexpert. Deklarationens giltighetstid är sedan 10 år.

Behörighet att upprätta deklarationer

Från och med 2015 får energideklarationer endast upprättas av certifierade energiexperter. Ett antal certifierade experter har utbildats och godkänts av landskapsregeringen sedan 2015. Certifierade experter från Sverige kan även utfärda energideklarationer på Åland, de måste dock godkännas och få sin behörighet bekräftad av landskapsregeringen först.

Landskapsregeringen har i samarbete med Boverket utformat en databas för åländska energideklarationer. Databasens utformning är i stort sett likadan som den svenska, med avvikelser för bland annat kommunnamn och fastighetsbeteckningar.

Samtliga energideklarationer förs in i databasen och de certifierade experterna har tillträde till databasen genom inloggning. De kan även se de energideklarationer som de själv upprättat.

Exempel på hur blanketten för energideklaration ser ut finns bland bilagorna.

Information om nya energikrav i byggnader från och med 1.9.2023 

Den 1 september 2023 trädde en ändring av bilagan till landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelse­samling (ÅBBS) i kraft (ÅFS 2023/48). Genom ändringen genomfördes implementeringsåtgärder för Europaparla­mentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Utöver de åtgärder som bedömdes nödvändiga för att införliva ändringsdirektivet, gjordes samtidigt vissa andra justeringar av byggbestämmelsesamlingens 9 kapitel (energikapitlet) i syfte att modernisera och uppdatera kapitlet. Genom ändringarna infördes bestämmelser som motsvarar förskrifter som återfinns i 9 kapitlet i svenska Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd (BBR). Bestämmelserna i 9:e kapitlet, i såväl ÅBBS som i BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd kopplade till Plan- och Bygglagens bestämmelse om krav på byggnadsverks energihushållning vid nybyggnad eller ändring.

Lagstiftning