Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

MKB östra Föglö

Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tillhör projekt Östra Föglö som är det första delprojektet inom ramen för Kortruttssystemet. Projekt Östra Föglö syftar till att bygga en ny hamn och inrätta en ny farled mellan den nya hamnen och Kökar, samt att anlägga en ny väg till hamnen över östra Föglö. Två olika hamnlägen och farleder och flera alternativa väglinjer har utretts och redovisas i MKB:n.

Den nya infrastrukturen kommer att medföra kortare färjepass till Kökar, vilket ger kortare restid och lägre driftskostnader. Detta svarar upp mot Kortruttssystemets syfte att reducera kostnadsutvecklingen så att en god servicenivå kan bibehållas. Målsättningen är en trygg, förutsägbar trafik som beaktar de boendes, näringslivets och fritidsboendes behov.

I miljökonsekvensbeskrivningen har påverkan på de miljöaspekter som anses relevanta analyserats. Dessa är kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, buller, vatten, risk och säkerhet, resurshushållning, klimat och sociala konsekvenser.

Avgränsningssammanträde med information om projektet och MKB:n genomfördes i oktober 2014. Utkastet till MKB:n hölls tillgängligt för myndigheter och allmänhet under tiden 30 mars - 20 april 2015. De synpunkter som lämnats har bemötts, och vissa synpunkter har medfört kompletteringar och revideringar av projektet och miljökonsekvensbeskrivningen.

Publicerad 31.3.2016 kl. 13:41
Uppdaterad 1.12.2017 kl. 10:15