Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden visar den planerade bron över Spettarhålet sedd från Degerbyredden

Projekt västra Föglö

Nyhet!

Vägplanen är uppdelad i två delar. Del 1 innefattar sektion 1250 - 3760 och del 2 innefattar sektion 0 – 1250 av landsväg nr 700 mellan Degerö och norra Gripö, Mellanholm i Föglö kommun.

Del 1 fastställes den 31 maj 2018. Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, dock senast den 7 juli 2018.

Förslaget för del 2 delgavs den 7 maj 2018 och de påminnelser som inkommit behandlas nu av landskapsregeringen.

Visualiseringsvideo

Landskapsregeringen har tagit fram en visualiseringsvideo av Projekt västra Föglö. Visualiseringen baserar sig på en videofilm från en drönarflygning över det område som berörs av projektet. I denna film har sedan digitala modeller av vägens dragning, bron och färjfästet i deras tänkta lägen lagts in.  Visualiseringen ger betraktaren en uppfattning om projektets påverkan och hur projektet kommer att smälta in i omgivningen.

Se visualiseringsvideo av Projekt västra Föglö

Information om Projekt västra Föglö

Projektet västra Föglö är en del av Kortruttsprojektet. En förstudie utfördes under åren 2012–2013 och som en komplettering till denna gjordes en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) år 2014–2016. Projektets påverkan på vatten-, natur-, kulturmiljö, fornlämningar och samhälle studerades för de olika alternativa lösningarna.  År 2017 tog landskapsregeringen beslut om att gå vidare med projektet genom att inleda den fortsatta planeringen för projektet med vägplaneprocessen.

Alternativet som landskapsregeringen valde att gå vidare med innehåller ett nytt färjfäste på Mellanholm, norra Gripö, som gör att färjepasset mellan fasta Åland och Föglö förkortas. Denna förbindelsen mellan Svinö och norra Gripö planeras att trafikeras av en laddningsbar elhybridfärja. Alternativet innehåller även en bro över Spettarhålet med 18 meters seglingsfri höjd samt en ny väg från färjfästet till Föglövägen strax norr om Degerby. I alternativet tas också hänsyn till en ny kommunal väganslutning till norra Degerby i området kring nuvarande Hullviksvägen.

Se informationsbladen under Bilagor för att följa arbetet och ta del av vad som pågår i projektet. Om du vill veta mer om valet av alternativ se nedan eller läs programhandlingen för västra Föglö.

Läs mer om den miljökonsekvensbeskrivning som är gjord för projekt västra Föglö.

Val av alternativ

Färjeläge

I samband med tilläggsbudget nr 1 år 2017 gjorde landskapsregeringen bedömningen att vattenmiljöriskerna och den negativa sociala påverkan som ett färjfäste skulle medföra i den grunda Furuholmsbukten (alt. 1b) är större än på norra Gripö (alt. 1a). Bedömningen grundar sig på underlagsrapporten för vattenmiljön och det faktum att den befintliga farleden för Stockholm ‐ Åbolinjen, norr om Gripö, redan påverkar vattenområdet mycket negativt i färjeläge 1a.

Broläge

Brons läge mellan Gripö och Degerö (över Spettarhålet) är en kombination av alternativ 2b och 2c. Där läget på Gripö utgår från alternativ 2b och läget på Degerö från alternativ 2c. Målsättningen med denna placering av bron är att undvika de naturvärden, kulturmiljövärden och fornlämningar som finns på Spettarholmen och södra Gripö. Läget har även valts för att minimera risken för att förändra vattenflödena i sunden i området. Detta läge för bron ger också de mest gynnsamma grundläggningsförhållandena och de mest kostnadseffektiva tekniska lösningarna.

Den seglingsfria höjden på bron är vald till 18 meter för att fritidsbåtar även i fortsättningen ska kunna använda farleden genom Spettarhålet.

Vägsträckning

Vägsträckningsalternativen 3a och 3b utreds vidare.  Material och ritningar till vägplan håller på att tas fram. Vägsträckningen har justerats utifrån den information som framkommit från utförda natur- och kulturinventeringar för att i första hand bevara och undvika områden med fornlämningar, kultur- och naturmiljövärden samt där detta inte är möjligt hitta lösningar för att minska påverkan på dessa. Två förslag till vägplan behandlades på markägarmötet den 27 november 2017. 

Beslut om delgivning av vägplanen planeras vara klart i januari 2018 och beslut om fastställelse under våren 2018.

Publicerad 1.12.2017 kl. 09:40
Uppdaterad 2.11.2018 kl. 15:02