Avfallsplan

Den överordnade målsättningen på avfallsområdet är att tillvarata den resurs som avfall utgör så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. I avfallsplanen för landskapet Åland anges riktlinjerna för avfallshanteringen. Avfallsplanen finns som bilaga.

Målet i planen är att resurserna i avfallet tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på hälsa och miljö minimeras. Avfallshanteringen bör därför utvecklas så att:

  • den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar
  • kretsloppet avgiftas
  • avfallet utnyttjas som en resurs
  • avfallet tas omhand på ett säkert sätt

Landskapsregeringen har den högsta ledningen av renhållningsverksamheten och beslutar om strategiska planer samt förordningar. Kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten, beslutar om avgifter och hur avfallshanteringen ska organiseras.

Kommunerna har renhållningsplaner för deras renhållningsverksamhet. En samordnad avfallshantering för hela Åland är fortsatt en målsättning för landskapsregeringen.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 21.5.2015