Avfallsplan

Den överordnade målsättningen på avfallsområdet är att tillvarata den resurs som avfall utgör så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. I avfallsplanen för landskapet Åland 2010 anges riktlinjerna för avfallshanteringen. Avfallsplanen finns som bilaga.

Målet i planen är att resurserna i avfallet tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på hälsa och miljö minimeras. Avfallshanteringen bör därför utvecklas så att:

  • den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar
  • kretsloppet avgiftas
  • avfallet utnyttjas som en resurs
  • avfallet tas omhand på ett säkert sätt

Landskapsregeringen har den högsta ledningen på avfallsområdet och beslutar om strategiska planer samt förordningar. Kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten, beslutar om avgifter och hur avfallshanteringen ska organiseras.

Kommunerna har avfallsplaner för sina områden. Dessa planer som beskriver hur de vill att avfallshanteringen ska utvecklas och vilka åtgärder som planeras för att avfallsmängderna kan minska. När de uppdaterade planerna inlämnats till landskapsregeringen utgör de ett underlag för uppdatering av den landskapsomfattade avfallsplanen.

En samordnad avfallshantering för hela Åland är fortsatt en målsättning för landskapsregeringen.