EU-flagga

Ålands strukturfondsprogram 2014-2020

Den 17.12.2014 godkände Kommissionen Ålands program med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf och europeiska socialfonden, ESF.

Programstrategin koncentreras till två områden Eruf ”Entreprenörskap och innovation” och ESF ”Delaktighet och kompetens”. Målsättningen är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten. Att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle.

Eruf

Eruf är indelad i två investeringsprioriteringar;

1. Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning et cetera

Fokus är på nyföretagande och innovation. Målet en breddad innovationsbas och affärsutveckling av nya innovativa idéer genom en smart och hållbar tillväxt. Exempel på åtgärder: Pilot- och demonstrationsprojekt, benchmarking inom/utanför Åland, modern forsknings- och innovationsinfrastruktur (företagskuvöser – sådd och startfas), expertrådgivning för internationalisering eller riskkapitalfinansiering till små innovativa tillväxtföretag.

2. Stödja små och medelstora företags sk. SMF förmåga att inleda tillväxt- och innovationsarbeten

Fokus är på att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av SMF. Målet är ett gynnsamt företagsklimat där uppkomsten av nya företag och affärsprojekt främjas och där även redan etablerade företag utvecklas utifrån den kärnkompetens som finns i regionen eller företaget i enlighet med smart specialisering.

Exempel på åtgärder: Stödtjänster gällande företagande, internationalisering, affärsutveckling, teknikutveckling, ökad innovationsledningskapacitet, etablering av företagsnätverk, utvecklande av hållbarhetsarbete, miljölednings- och energieffektivitetssystem i företag, främjande av företagens omställning till hållbar tillväxt, verka för jämställdhet/jämlikhet i sin produktion/verksamhet genom attitydpåverkan, kunskapsspridning och synliggörande.

ESF

ESF är indelad i fyra investeringsprioriteringar;

1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Fokus på ungdomar och deras integrering på arbetsmarknaden. Målet är att minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder: Projekt ämnade till att unga och äldre kan stanna kvar i arbetslivet eller projekt som motiverar personer utanför arbetsmarknaden att förbättra sin yrkesskicklighet.

2. Främja delaktighet och bekämpa diskriminering

Fokus på inflyttade och personer med funktionsnedsättning. Målet är att minska risken för marginalisering och samtidigt minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att ändra attityderna när det gäller olikheter eller projekt som ökar delaktigheten bland inflyttade eller bland personer med funktionsnedsättning.

3. Investera i utbildning

Fokus på kompetenshöjning och livslångt lärande. Målet är att öka den samlade kompetensen i samhället. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att öka kompetensen bland arbetstagare, inklusive utbildning inom miljö och jämställdhet eller projekt som underlättar för livslångt lärande t.ex. genom användning av digitala verktyg.

4. Investera i utbildningssystem

Fokus på utbildningssystem som främjar livslångt lärande. Målet är att stöda och utveckla utbildningssektorn. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att utforma flexibla utbildningssystem.

Programmens omfattning

Programmet omfattar sammanlagt 10 973 231 euro varav 2 685719 euro kommer från Eruf och 3 626 193 euro från ESF. Ålands landskapsregering bidrar med 5 024 500 euro.

Landskapsregeringens godkända program med bilagor finns som bilagor till den här webbsidan.

Vem kan beviljas stöd?

Finansiering ur programmet beviljas i form av projektstöd till juridiska personer med vilka avses offentliga organ och övriga juridiska personer som föreningar, stiftelser samt ifråga om ESF-åtgärder företag.

Inom Eruf genomfördes ett marknadskompletterande finansieringsinstrument, offentligt riskkapital. Landskapsregeringen beslöt den 5 november 2015 att Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) genomför finansieringsinstrumentet. ÅUAB är Ålands landskapsregerings riskkapitalbolag som investerar offentliga medel i unga, onoterade bolag med anknytning till Åland. Finansieringsintrumentet avslutades i förtid år 2021.

Hur ansöker man?

Programmets budget är i sin helhet beslutad och nya ansökningar tas inte emot.

Urvalskriterier

Urvalskriterier är viktiga verktyg i prioriteringen av projekt inför beslut om stöd och säkerställer att de aktiviteter som genomförs får avsedd effekt på de uppställda programmålen. Programmet har två typer av urvalskriterier, obligatoriska samt prioriterande. Urvalskriterierna finns som bilaga.

Villkor

Vilka kostnader som kan stödas inom ramen för ett projekt framgår av landskapsregeringens beslut om stödberättigande kostnader. Av beslutet framkommer även vilka förenklade kostnadsmodeller som kan tillämpas.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. En logotype ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet. Landskapsregeringen har den 13 februari 2015 utsett medlemmar och ersättare i en gemensam övervakningskommitté.

Läs om logotypen EU-flaggan på Europeiska unionens webbplats