Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Ålands strukturfondsprogram 2014-2020

Programändring 5

Ålands landskapsregering godkände den 7 april 2022 en programändring av nu gällande strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och Kompetens” med finansiering från Eruf och ESF.

Programändringen gäller tilldelning av återhämtningsfinansiering för år 2022 om totalt 197 868 euro.

Medlen härrör från Europeiska unionens återhämtningsinstrument för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

Landskapsregeringen föreslår att tilläggsanslaget i sin helhet (100%) fördelas till Europeiska socialfonden. Landskapsregeringen gör bedömningen att covid-19-pandemin kommer att påverka den åländska ekonomin och arbetsmarknaden under flera år. Pandemin har slagit hårt mot passagerarsjöfarten och inom den viktiga rederinäringen finns en fortsatt oro inför framtiden. Läget på helårsnivå för den landbaserade turismen är fortfarande långt ifrån det normala. Sedan sommaren har arbetslösheten minskat kraftigt jämfört med förra året, men den är fortfarande på onormalt hög nivå. I takt med att näringslivet återhämtar sig och arbetslösheten sjunker kan landskapsregeringens kraftfulla åtgärder så småningom fasas ut. Dock behöver det finnas beredskap att snabbt vidta åtgärder då pandemins effekter är svåra att överblicka.

Genom programändring 5 föreslås återhämtningsåtgärder där samhället ska stärkas och bli mindre sårbart samtidigt som många enskilda individer ges möjlighet till arbete, om än till en del bara för en kortare period. Möjligheter för fortbildning, framför allt inom digitalisering finns också.

Programändring 4

Ålands landskapsregering godkände den 18 mars 2021 en programändring av nu gällande strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och Kompetens” med finansiering från Eruf och ESF. Programändringen består av 2 delar; omfördelning av befintliga Eruf medel

samt nya medel som programmeras till båda fonderna.

Bakgrund till programändringen är att kommissionens under våren 2020 med anledning av den rådande Covid-19 pandemin presenterade ett flertal förslag till förändringar av regelverket för sammanhållningspolitiken 2014-2020. För att stärka likviditeten i de hårt drabbade företagen föreslogs att befintliga Eruf medel kan användas till att stärka rörelsekapitalet i små och medelstora företag.

Därutöver föreslogs en helt ny tilläggsfinansiering till båda fonderna REACT 2021. Medlen härrör från Europeiska unionens återhämtningsinstrument för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

Tilläggsfinansieringen förutsätter ett nytt insatsområde i ett befintligt OP alternativt nytt OP REACT. För år 2022 kommer ytterligare medel tilldelas som måste särskilt programmeras in i ett senare skede.

Ett preliminärt förslag med en indikativ finansiering presenterades för programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Den sk React-EU förordningen antogs den 23 december 2020 av Europaparlamentet och Rådet. Den 12 februari 2021 fattade Kommissionen beslut om finansieringen enligt vilket Finland tilldelas 134511648 euro (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden) för år 2021 av vilket 726363 euro dvs. 0,54 procent tillfaller Åland. Det föreslagna finansieringstillskottet föreslås bli 100 % EU delfinansierat.

Landskapsregeringens förslag ska förmedlas till kommissionen via ett datasystem SFC och ett godkännande från kommissionen väntas inom april månad.

Tillskott av Eruf medel med 363181 euro till ett nytt insatsområde Återhämtning för SMF företag

Målet är att stöda företagsfrämjande insatser och bidra till att överbygga krisens effekter och stärka förutsättningarna för företag att ställa om. Ett förväntat resultat är ett mer resilient företagsklimat, ökad konkurrenskraft i företagen och minskad sårbarhet i näringslivet med stärkt förmåga att ställa om efter pandemin på ett hållbart sätt.

Åtgärder fokuseras mot krisens effekter genom att erbjuda finansiering som främjar och snabbar upp en strukturomvandling. Kärnkompetensen på Åland, de utvecklingsbara kringeffekterna och spin-off potentialen bearbetas och utvecklas utefter en förändrad arbetsmarknadssituation. SMF företagens förmåga till att tänka om och nytt samt våga oprövade vägar i kombination med ökad användning av de möjligheter digitaliseringen erbjuder uppmuntras. Företagens egen anpassning/förmåga att nyttja IT -tjänster i större utsträckning främjar återhämtning och konkurrenskraft.

Exempel på åtgärder:

  • Guidning i att starta eget företag
  • Riktad individuell rådgivning till nya och etablerade företag
  • Stöd i affärsutveckling
  • Säljcoachning
  • Riktade kunskapsinsatser till grupper av företag
  • Samverkan i affärsnätverk

Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Stödmottagare är offentliga organ och övriga juridiska personer såsom föreningar, stiftelser etc. Finansiering kan beviljas i form av projektstöd

Tillskott av ESF medel med 363182 euro till ett nytt insatsområde Återhämtning och främjande av sysselsättning

Målet är att underlätta för personer utanför arbetskraften att kunna ta sig in på arbetsmarknaden, antingen för första gången eller på nytt.

Exempel på åtgärder:

  • Projekt som påskyndar enskilda individers återgång till den öppna arbetsmarknaden
  • Projekt som påskyndar unga personers inträde på den öppna arbetsmarknaden

Målgrupp är arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga personer utanför arbetsmarknaden, antingen tillfälligt eller att de inte kunnat ta sig ut på arbetsmarknaden. Stödmottagare kan vara offentliga organ och övriga juridiska personer. Finansiering kan beviljas i form av projektstöd.

Pågående ansökningsomgång

Ansökningsomgången är öppnad endast inom det nya föreslagna tematiska målet ”Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin” och gäller finansiering av projekt (som varar högst ett år) med start under år 2021.                

Insatsområde Återhämtning för SMF företag (Eruf) eller insatsområde Återhämtning och främjande av sysselsättning (ESF)

Landskapsregeringens förslag till programändring, gällande regelverk för stödberättigande utgifter, urvalskriterier, stödnivåer samt ansökningsblanketter hittar du till höger på sidan under bilagor.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar igenom din projektidé.

Sista ansökningsdag för projekt inom ESF är den 7.4.2021

Sista ansökningsdag för projekt inom Eruf är den 30.4.2021

 

 

Den 17.12.2014 godkände Kommissionen Ålands program med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och europeiska socialfonden (ESF).

Programstrategin koncentreras till två områden ”Entreprenörskap och innovation” (Eruf) och ”Delaktighet och kompetens” (ESF). Målsättningen är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten. Att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle.

Eruf

Eruf är indelad i två investeringsprioriteringar;

1. Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning et cetera

Fokus är på nyföretagande och innovation. Målet en breddad innovationsbas och affärsutveckling av nya innovativa idéer genom en smart och hållbar tillväxt. Exempel på åtgärder: Pilot- och demonstrationsprojekt, benchmarking inom/utanför Åland, modern forsknings- och innovationsinfrastruktur (företagskuvöser – sådd och startfas), expertrådgivning för internationalisering eller riskkapitalfinansiering till små innovativa tillväxtföretag.

2. Stödja små och medelstora företags (SMF) förmåga att inleda tillväxt- och innovationsarbeten

Fokus är på att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av SMF. Målet är ett gynnsamt företagsklimat där uppkomsten av nya företag och affärsprojekt främjas och där även redan etablerade företag utvecklas utifrån den kärnkompetens som finns i regionen eller företaget i enlighet med smart specialisering.

Exempel på åtgärder: Stödtjänster gällande företagande, internationalisering, affärsutveckling, teknikutveckling, ökad innovationsledningskapacitet, etablering av företagsnätverk, utvecklande av hållbarhetsarbete, miljölednings- och energieffektivitetssystem i företag, främjande av företagens omställning till hållbar tillväxt, verka för jämställdhet/jämlikhet i sin produktion/verksamhet genom attitydpåverkan, kunskapsspridning och synliggörande.

ESF

ESF är indelad i fyra investeringsprioriteringar;

1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Fokus på ungdomar och deras integrering på arbetsmarknaden. Målet är att minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder: Projekt ämnade till att unga och äldre kan stanna kvar i arbetslivet eller projekt som motiverar personer utanför arbetsmarknaden att förbättra sin yrkesskicklighet.

2. Främja delaktighet och bekämpa diskriminering

Fokus på inflyttade och personer med funktionsnedsättning. Målet är att minska risken för marginalisering och samtidigt minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att ändra attityderna när det gäller olikheter eller projekt som ökar delaktigheten bland inflyttade eller bland personer med funktionsnedsättning.

3. Investera i utbildning

Fokus på kompetenshöjning och livslångt lärande. Målet är att öka den samlade kompetensen i samhället. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att öka kompetensen bland arbetstagare, inklusive utbildning inom miljö och jämställdhet eller projekt som underlättar för livslångt lärande t.ex. genom användning av digitala verktyg.

4. Investera i utbildningssystem

Fokus på utbildningssystem som främjar livslångt lärande. Målet är att stöda och utveckla utbildningssektorn. Exempel på åtgärder: Projekt som syftar till att utforma flexibla utbildningssystem.

Programmens omfattning

Programmet omfattar sammanlagt 9 991 000 euro varav 2 322 538 euro kommer från Eruf och 2 672 962 euro från ESF. Ålands landskapsregering bidrar med 4 995 500 euro.

Landskapsregeringens godkända program med bilagor finns som bilagor till den här webbsidan.

Vem kan beviljas stöd?

Finansiering ur programmet beviljas i form av projektstöd till juridiska personer med vilka avses offentliga organ och övriga juridiska personer som föreningar, stiftelser samt ifråga om ESF-åtgärder företag.

Inom Eruf genomförs ett marknadskompletterande finansieringsinstrument, offentligt riskkapital. Landskapsregeringen beslöt den 5 november 2015 att Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) genomför finansieringsinstrumentet. ÅUAB är Ålands landskapsregerings riskkapitalbolag som investerar offentliga medel i unga, onoterade bolag med anknytning till Åland. För mer information, se Ålands Utvecklings Ab:s webbplats.

Ålands Utvecklings Ab:s webbplats

Hur ansöker man?

Du kommer att kunna söka finansiering ur programmet under särskilda ansökningstider vilka publiceras som nyheter på vår webbplats. Du ansöker elektroniskt via landskapsregeringens webbportal. Gällande offentligt riskkapital kontakta Utvecklings Ab.

Landskapsregeringens handläggning av ärendet kommer att hanteras digitalt. Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar och boka gärna in ett möte med våra handläggare för genomgång av din projektidé.

  • Tomas Fellman frågor gällande ESF
  • Kenneth Åkergård frågor gällande Eruf

Portalen för ansökan av Eruf/ESF EU-bidrag

För hanteringen av ditt ärende kommer du att behöva en auktorisering som beviljas av Skatteförvaltningens auktoriseringstjänst Katso. Med den auktoriseringen kan du representera din organisation när du sköter dina ärenden. Ditt företag eller din förening ska ha ett FO-nummer för att en Katso-kod ska kunna skapas.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du planerar ditt projekt noga. Boka också gärna in ett möte med våra handläggare.

Urvalskriterier

Urvalskriterier är viktiga verktyg i prioriteringen av projekt inför beslut om stöd och säkerställer att de aktiviteter som genomförs får avsedd effekt på de uppställda programmålen. Programmet har två typer av urvalskriterier, obligatoriska samt prioriterande. Urvalskriterierna finns som bilaga.

Villkor

Vilka kostnader som kan stödas inom ramen för ett projekt framgår av landskapsregeringens beslut om stödberättigande kostnader. Av beslutet framkommer även vilka förenklade kostnadsmodeller som kan tillämpas.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. En logotype ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet. Landskapsregeringen har den 13 februari 2015 utsett medlemmar och ersättare i en gemensam övervakningskommitté.

Läs om logotypen EU-flaggan på Europeiska unionens webbplats

 

Publicerad 7.5.2015 kl. 13:58
Uppdaterad 13.6.2022 kl. 13:20