Miljökonsekvensbedömning för verksamheter

Om ett projekt, en plan eller ett program kan ha betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbedömning utföras. Bedömningen används som underlag för planering och beslut av den myndighet i landskapet eller kommunen som handlägger den aktuella frågan.

Syftet med en miljökonsekvensbedömning är att identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter som ett projekt, en plan eller ett program kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kulturarv samt på samspelet mellan dessa faktorer.

Bestämmelser om miljökonsekvensbedömning (MKB) finns i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.