Afrikansk svinpest påträffat i Sverige

Afrikansk svinpest har konstaterats i Svealand i Sverige. Det är landets första fall av sjukdomen. Landskapsregeringen avråder därför starkt från jaktresor på vildsvin till Sverige samt från import av vildsvinsprodukter från Sverige. Landskapsregeringen vill även avråda från andra jaktresor nära området där smitta av afrikansk svinpest har påträffats samt påminner jägare om vikten av hygien då man återvänder till Åland efter jaktresor i hela Sverige.

Ett fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Svealand i Sverige. Det är det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige.

Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen orsakas av ASF-virus. Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomen förekommer förutom i Sverige i t.ex. i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Slovakien, Tyskland, Tjeckien, Grekland, Kroatien, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien, Norra Makedonien och Bosnien-Hercegovina.

Smittvägar

Afrikansk svinpest smittar från både levande och döda infekterade svin till friska svin via svinens luftvägar, blod, kött och kroppsvätskor. Sjukdomen sprids även indirekt via bland annat kött, köttprodukter, biprodukter och bland annat obehandlade jakttroféer från smittade djur samt via matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinskött. Sjukdomen sprids även via infekterade redskap, kläder, foder, torrströ, transportmedel och livsmedel. ASF-viruset utsöndras i alla sekret hos det insjuknade svinet eller vildsvinet och finns kvar i blodet och det döda svinets kropp i upp till flera månader. ASF -viruset överlever flera år i djupfryst kött.

Bekämpning hindrande av spridning

Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede. Dessutom skulle en förekomst av sjukdomen i Finland allvarligt skada landets hela svinproduktion, eftersom verkningarna skulle kunna få en omfattande utbredning. En konstaterad infektion skulle ha betydande konsekvenser för den internationella handeln med griskött och grisköttsprodukter, för ett sjukdomsutbrott kan leda till att handeln avbryts för en lång tid. Konsekvenserna av ett sjukdomsutbrott är inte begränsade till den gård som drabbats av afrikansk svinpest utan även andra gårdar och hela näringen åsamkas ekonomiska och andra förluster.

För att bekämpa sjukdomen är det mycket viktigt att upprätthålla ett högt skydd mot smittan på svingårdarna, att instruera anläggningens arbetare om riskerna för infektion och iaktta en karenstid efter besök på utländska lantgårdar, innan man går till en djuranläggning som håller svin. För att förhindra smittspridning, är det förbjudet att mata svin med alla slags matrester.

Jakt och jaktresor

Landskapsregeringen rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från Sverige eller andra EU länder där afrikansk svinpest förekommer, ens utanför restriktionszoner. Sjukdomen har ändå spridits snabbt och besluten om restriktionszoner kan släpa efter det verkliga sjukdomsläget. Krav för införsel och begränsningar gäller också jakttroféer. Jakttroféer (till exempel tänder och skinn) bör behandlas på lämpligt sätt i ursprungslandet för förvaring i rumstemperatur innan de importeras till Finland.

Landskapsregeringen avråder även från andra jaktresor nära området där smitta av Afrikansk svinpest har påträffats samt påminner jägare om vikten av hygien då man återvänder till Åland efter jaktresor i hela Sverige. Det är viktigt att noggrant rengöra och desinficera utrustning som har använts vid hantering av bytet samt skor och kläder som använts under jakten. Även jakthundens utrustning (halsband, väst, radarutrustning, koppel) ska rengöras och desinficeras. Man ska dessutom se till att hundens päls är ren då den kommer tillbaka till Finland.

  • Tvätta och rengör all utrustning och din bil redan innan du kommer tillbaka till Finland. Även bilens underrede och kupén ska rengöras.
  • Tvätta de kläder som du använt i högsta temperatur enligt tvättrådet. Tvätta och rengör din egen utrustning, stövlar, skor och jakthundarnas utrustning så väl som möjligt.
  • Håll de tvättade kläderna, stövlarna och utrustningen i en varm bastu (minst + 60 °C, 60 minuter) beroende på materialet, eller desinficera dem i en lösning med desinfektionsmedel (till exempel Virkon S 1 % eller hypoklorit 0,5 % lösning). Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsmedel kan köpas bland annat på apotek eller i lantbruksaffärer.
  • Om du har haft med dig hundar på jaktturen ska du tvätta dem noggrant.
  • Gå i bastu efter att du har kommit hem från resan.
  • Besök inga svingårdar och delta inte i jakt på vildsvin i Finland innan 48 timmar har gått sedan du kom tillbaka till Finland. Undvik under denna tid även att hantera viltkadaver och foder för utfodring av vilt, påfyllnad eller besök på utfodringsplatsen.

Mer information hittar du på Livsmedelverkets webbplats

Kontaktpersoner

Laura Ölander, veterinär vid landskapsregeringen, telefon +358 18 25461

laura.olander@regeringen.ax

Robin Juslin, jaktförvaltare vid landskapsregeringen, telefon +358 18 25313

robin.juslin@regeringen.ax