Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland

Landskapsregeringen har den 25 juni 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) som förbjuder samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både inomhus och utomhus på Åland under perioden 1-31 juli 2020.

Med specialarrangemang är det möjligt att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer men högst 500 personer inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat om man genom att begränsa kundantalet och med hjälp av säkerhetsavstånd och hygienanvisningar säkerställer deltagarnas säkerhet. Landskapsregeringen har beslutat att man vid tillställningar med 51-500 personer ska följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 14 maj 2020, se bifogad bilaga här intill.

Från och med den 1 juli 2020 är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus om följande tre villkor uppfylls:

  1. det finns flera läktardelar eller där det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mellan varje område,
  2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och att varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal och
  3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör den 31 juli 2020 kl. 24.00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan landskapsregeringen fatta beslut om att i sitt område stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om de aktuella begränsningarna behövs. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 mom. i bestämmelsen meddelas besluten som avses i 1 mom. för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Beslutet i sin helhet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill. Där finns även besvärsanvisningar.

Publicerad 25.6.2020 kl. 11:11
Uppdaterad 25.6.2020 kl. 11:11