Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland

Landskapsregeringen har den 9 juli 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) som förbjuder samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer både inomhus och utomhus på Åland under perioden 1-31 augusti 2020.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 14 maj 2020. Se bifogad bilaga här intill.

Den som arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med mer än 500 personer är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste arrangören därför dela in publiken i olika publikområden. Arrangören kan ordna indelningen i ett område enligt egen bedömning, men på ett sådant sätt att ovanstående anvisning kan följas i praktiken.

Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång, eller att ingång och utgång sker i omgångar, egna tjänster (t.ex. serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. Genom att begränsa antalet deltagare och undvika att olika grupper blandas med varandra kan man minska antalet exponerade i den händelse att coronavirussmitta skulle konstateras bland deltagarna.

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 personer är tillåtna. Landskapsregeringen rekommenderar att ovanstående anvisningar följs också i dem.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft den 1 augusti 2020 och upphör den 31 augusti 2020 kl. 24.00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens webbplats på adressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan landskapsregeringen fatta beslut om att i sitt område stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om de aktuella begränsningarna behövs. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 mom. i bestämmelsen meddelas besluten som avses i 1 mom. för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill. Där finns även besvärsanvisningar.

Publicerad 9.7.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 9.7.2020 kl. 13:43