Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland

Landskapsregeringen har 25 juni 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer fattat ett nytt beslut om att förbjuda besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper, klientutrymmena ska fortsättningsvis huvudsakligen vara stängda för andra än enhetens personal. Beslutsrätten och ansvaret i prövningen från fall till fall hör till enhetens chef. Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 1 juli och upphör 31 juli 2020 kl. 24.00.

Besök kan dock tillåtas beaktande följande:

  • För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet ska det ordnas möjlighet att träffa anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang utomhus och inomhus t.ex. genom separata skyddade besöksrum.
  • Besöksförbudet gäller inte personer som ger klienten nödvändig service, såsom personliga assistenter eller personer som arbetar med klientens rehabilitering.
  • Besökare ska vara symtomfria.
  • Institutet för hälsa och välfärds (www.thl.fi) allmänna föreskrifter om förhindrande av smittspridning t.ex. gällande hygien och fysiska avstånd ska följas.
  • Landskapsregeringens rekommendationer om användning av skyddsutrustning ska följas.

Landskapsregeringen rekommenderar att boendeserviceenheter inom den privata och tredje sektorn fattar motsvarande beslut.

Finlands regering har den 17.6.2020 rekommenderat att klientutrymmena i enheter för vård och omsorg dygnet runt fortsättningsvis huvudsakligen ska vara stängda för andra än enhetens personal. Landskapsregeringen bedömer att hot om allvarlig smittspridning för äldre och klienter i övriga riskgrupper vid boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet fortfarande föreligger på grund av Coronaviruspandemin.  Beslutet om besöksförbud avser att skydda särskilt de klienter som tillhör riskgrupper.

Trots besöksförbudet ska klienterna tillhandahållas de tjänster och aktiviteter som de behöver för att upprätthålla funktionsförmågan och välbefinnandet. Det är även viktigt att klienterna bereds möjlighet att fysiskt få träffa anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang. Närstående uppmuntras även fortsatt att som alternativ och komplement till fysiska besök att kontakta klienten t.ex. per telefon, e-post, brev eller annan distanskommunikation.

Om landskapsregeringen bedömer att den epidemiologiska situationen så kräver kan landskapsregeringen komma att ändra beslutet eller dess giltighetstid.

Beslutet som landskapsregeringen meddelar har sin grund i åtgärder enligt 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) om bekämpning av infektioner i social- och hälsovårdens verksamhetsenheter. Enligt paragrafen ska verksamhetsenheten svara för ändamålsenligt skydd för och placering av klienterna och de anställda.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Beslutet ska följas omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet i sin helhet kan läsas under "Bilagor" här intill.

Publicerad 25.6.2020 kl. 10:32
Uppdaterad 25.6.2020 kl. 10:32