Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregering förbjuder besök hos boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland

För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har Ålands landskapsregering den 24 mars 2020 beslutat att förbjuda besök hos kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Genom besöksförbudet förbjuds alla andra än nödvändiga besök. Beslutet gäller på hela Åland och är i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar i kraft till den 13 april 2020 kl. 24.00. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Landskapsregeringen rekommenderar att boendeserviceenheter inom den privata och tredje sektorn fattar motsvarande beslut.

Finlands regering har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president konstaterat att sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) råder i landet. COVID-19-pandemin handlar om en farlig väldigt brett utspridd smittsam sjukdom som till sina verkningar motsvarar en särskilt allvarlig storolycka. På grund av coronaviruspandemin har Finlands regering med stöd av beredskapslagen beslutat genomföra ett antal åtgärder som ska trygga vårdkapaciteten och pandemiberedskapen samt de nödvändiga och behövliga social- och hälsovårdstjänsterna.

Beslutet som landskapsregeringen meddelar har sin grund i åtgärder enligt 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) om bekämpning av infektioner i social- och hälsovårdens verksamhetsenheter. Enligt paragrafen ska verksamhetsenheten svara för ändamålsenligt skydd för och placering av klienterna och de anställda.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens webbplats på adressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet ska följas omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet i sin helhet kan läsas under "Bilagor" här intill.

Publicerad 24.3.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 16.4.2020 kl. 13:32