Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021

Landskapsregeringen har beslutat om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 13 augusti – 26 augusti 2021.

Inomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med högst 50 personer, dessutom kan offentliga tillställningar och sammankomster med över 50 personer inomhus ordnas under förutsättning att det finns en på förhand angiven plats för alla personer.

När offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas inomhus måste landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (reviderad 17.6.2021) följas och landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 beaktas. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Begränsning personantal Inomhus
Upp till 50 personer Tillåtet om anvisningar följs.
Över 50 personer Tillåtet om det finns en på förhand angiven plats för alla personer och om anvisningar följs.

Beslutet träder i kraft 13.8.2021 och upphör 26.8.2021 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.