Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands självstyrelse och förvaltning 100 år - utdelning av 100-årsjubileumsmedalj

Självstyrelsens och Ålands landskapsregerings förvaltning fyller 100 år den 1 augusti 2022. För att högtidlighålla detta offentliggörs på måndag den 1 augusti kl. 13.00 i pressrummet Marhällan vilka 50 personer som i detta första skede erhållit Ålands självstyrelses 100-årsjubileumsmedalj. Efter i år kommer fem medaljer av de resterande 50 att delas ut vart femte år.

Ålands landskapsnämnds första konstituerande sammanträde hölls den 1 augusti 1922. Ordförande var lantrådet Carl Björkman och ledamöterna Axel Karlsson och Karl Sviberg samt suppleanterna Valfrid Eriksson och K.I Alm närvarade i stället för Artur Gylling och Alfons Söderlund. Vid detta historiska första sammanträde avlade ledamöterna ämbetsed inför landshövdingen och fattade beslutet att utse vicehäradshövding L. Nordling till sekreterare och kamrer. Med detta föddes självstyrelsens och Ålands landskapsregerings förvaltning.

För att lyfta fram personer som på ett särskilt sätt bidragit till det åländska självstyrelsebygget, på något annat sätt varit till gagn för Åland eller särskilt synliggjort Åland nationellt eller internationellt har Ålands landskapsregering tagit fram och kommer fatta beslut om att i detta första skede tilldela 50 personer Ålands självstyrelses 100-årsjubileumsmedalj. Det rör sig om personer inom politik, förvaltning, det privata näringslivet, tredje sektor, statliga inrättningar, kommunala inrättningar samt personer nu verksamma både på Åland och utanför Åland som förtjänstfullt verkat för Åland och självstyrelsen.

Både år 1922 då Åland började ett samhällsbygge från ett blankt blad och idag är det med stolthet, idogt arbete och glädje vi tillsammans lyckas rulla ett framgångsrikt samhälle så som en större stat. Den 1 augusti då självstyrelsens förvaltning fyller 100 år är ett ypperligt tillfälle att lyfta fram nu verksamma personer som på ett särskilt sätt bidragit till självstyrelsebygget och det åländska samhället, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Publicerad 28.7.2022 kl. 14:04
Uppdaterad 28.7.2022 kl. 16:07