Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ändring av landskapslagar som rör fiske och fiskerinäringen

Lagtinget fattade i april beslut om ändring av tre landskapslagar rörande fiske och fiskerinäringen. Två av lagarna gäller regleringen av yrkesfisket som förutsätts till följd av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Dessutom görs en ändring i landskapslagen om fiske beträffande fiske inom allmänt vattenområde.

Genom ändringarna kan landskapsregeringen på ett ändamålsenligt sätt förvalta landskapets andelar av fiskekvoterna för de av EU kvoterade arterna. Lagstiftningen ska tillämpas på åländskt territorium, samt på åländska fiskefartyg och besättningen på dessa fartyg även utanför åländskt territorialvatten.

I lagstiftningen hade även, för framtida behov, införts en möjlighet för landskapsregeringen att ta i bruk ett system med individuella, fiskarvisa kvoter. Denna del förföll i lagstiftningsgranskningen med motiveringen att det inte angetts tydliga kriterier för systemets ibruktagande. Landskapsregeringen analyserar vidare behov och utformning av detta system.

Ändringen i landskapslagen om fiske gäller rätten till fiske på allmänt vattenområde i landskapet. Ändringen påverkar inte ålänningars rätt till fiske på dessa vatten men innebär att alla oavsett hemort har rätt att bedriva handredskapsfiske samt trolling inom allmänt vatten. I nu gällande lag har nordbor rätt till husbehovs- och fritidsfiske.

Landskapsregeringen har den 29 augusti beslutat att de ändrade lagarna ska träda ikraft 1 november 2019.

För ytterligare frågor kontakta:

Lagberedare Olle Ekström, telefon +358 18 25314, olle.ekstrom@regeringen.ax,

Byråchef Jenny Eklund-Melander, telefon +358 18 25285, jenny.eklund-melander@regeringen.ax,

Fiskerikonsulent Tom Karlsson, telefon +358 18 25286, tom.karlsson@regeringen.ax

Publicerad 29.8.2019 kl. 15:10
Uppdaterad 29.8.2019 kl. 15:10