Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin

Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 147/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) bland annat temporärt lagts till 58 c – 58 h § och 59 a – 59 e §. De temporära paragraferna ovan är i kraft till och med 30.6.2021.

Allmänna skyldigheter under perioden 22.2.2021 - 30.6.2021 (58 c §)

Verksamhetsutövare som ansvarar för kund- och deltagarutrymmen ska i sin verksamhet under alla epidemifaser se till att

  1. Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
  2. Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och
  3. Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga

Dessutom ska kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt och att eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra

Vad avses med kund- och deltagarutrymmen?

Utrymmen inomhus som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse.

Avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till kunder eller deltagare och där verksamhetsarrangören ansvarar för att området används för verksamheten i fråga.

Ytterligare förklaring:

Som kund- och deltagarutrymmen betraktas också sådana utrymmen vilkas användning begränsats till medlemskap eller något annat avtalsförhållande, eller baseras på delfåendet av en lagstadgad tjänst, såsom i skolor och barnomsorg. Även olika slags väntrum betraktas som kund- och deltagarutrymmen.

Exempel på avgränsade utrymmen: Områden för idrott och sport; nöjesparker och festivalområden; läktar- och köområden.

Med begränsade områden utomhus avses inte allmänna platser såsom vägar, gator, trottoarer eller parker såvida de inte på ett geografiskt, verksamhetsmässigt och tidsmässigt begränsat sätt används av en verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheterna.

Vilka aktörer omfattas av skyldigheterna?

De allmänna skyldigheterna gäller följande aktörer som disponerar över kund- och deltagarutrymmena och använder dem i sin verksamhet:

  1. Privata sammanslutningar, stiftelser och juridiska personer (utövare av förplägnadsverksamhet omfattas inte, se istället landskapsregeringens anvisningar för restauranger)
  2. Enskilda näringsidkare
  3. Kommuner och samkommuner
  4. Religionssamfund
  5. Offentligrättsliga inrättningar (ej statliga ämbetsverk)

Skyldigheterna gäller dock inte verksamhet som hör till privatlivet och familjelivet, såsom bröllop eller andra liknande privata fester som privatpersoner ordnar.

Skyldigheterna får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller rätten att få sin sak behandlad av en behörig myndighet eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden.

Ytterligare förklaring:

Exempel på aktörer i 1): sammanslutningar med rättshandlingsförmåga såsom föreningar, andelslag och allmännyttiga aktiebolag.

Exempel på verksamheter i 3): daghem, skolor och simhallar

Med religionssamfund i 4) avses enligt 2 § i religionsfrihetslagen (FFS 453/2003) evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och registrerade religionssamfund enligt 2 kap. i den lagen. Skyldigheterna gäller religionssamfund till den del de bedriver sin verksamhet i sådana kund- och deltagarutrymmen som avses ovan, oberoende av om de används till religionsutövning eller annan verksamhet.

Vad avses med hygienåtgärderna?

1) Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna

Med rengöring av händerna avses bland annat möjligheten att tvätta eller desinficera händerna.

2) Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta

Med instruktion om andra motsvarande rutiner avses till exempel att inte komma till kundutrymmena eller delta i verksamheten om man är sjuk. Givandet av instruktioner till kunderna kan genomföras på det sätt som bäst lämpar sig för verksamheten, till exempel genom utrop, skriftliga anvisningar, skyltar, markeringar som styr kunderna beteende eller andra motsvarande metoder. Instruktionerna kan också gälla användning av ansiktsmask i utrymmena, men det föreligger ingen lagstadgad skyldighet för kunder eller deltagare att använda ansiktsmask. Verksamhetsidkaren kan dock inom ramen för avtalsförhållandet förutsätta att ansiktsmask används på vissa villkor i den mån de avtalsrättsliga bestämmelserna tillåter det. Bland annat kan ett jämlikt bemötande av kunder och deltagare, enskilda personers möjlighet att använda ansiktsmask samt kravet på skäliga avtalsvillkor begränsa kraven.

3) Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga

I utrymmen där flera människor berör ytorna bör rengöring ske dagligen. Om möjligt bör rengöringen ske oftare, till exempel 2–4 timmars intervaller. Arbetshälsoinstitutet har utarbetat anvisningar om städning för att förebygga covid-19-smitta.

4) Dessutom ska kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt och att eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra

Närkontakter ska förhindras med sådana metoder som är skäligen tillgängliga för verksamhetsutövaren. Strävan bör vara att förhindra täta köer, trängsel och annan sammanpackning av personer i utrymmena.

Vem övervakar att skyldigheterna fullföljs?

På Åland övervakar landskapsregeringen fullgörandet av de allmänna skyldigheterna som anges ovan. Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner inom ramen för sin tillsyn.

Om det observeras brister eller missförhållanden i fullgörandet av de allmänna skyldigheter som beskrivs ovan i punkter 1-3) kan landskapsregeringen meddela ett föreläggande om att bristerna eller missförhållande ska avhjälpas. Om de brister eller missförhållanden som föreläggandet avser inte har avhjälpts inom utsatt skälig tid och om skyldigheterna har åsidosatts väsentligt kan landskapsregeringen bestämma att verksamheten omedelbart ska avbrytas och att utrymmet i fråga ska hållas stängt för kunder eller andra deltagare i högst en månad, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Landskapsregeringen har rätt att begära handräckning av Ålands polismyndighet för genomförandet av sina uppgifter.

Lagstiftning:

58 c § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

59 a § lagen om smittsamma sjukdomar

59 b § lagen om smittsamma sjukdomar

59 c § lagen om smittsamma sjukdomar

2 § religionsfrihetslagen (FFS 453/2003)

Publicerad 10.3.2021 kl. 16:09
Uppdaterad 10.3.2021 kl. 16:14