Bättre vård för äldre med psykisk ohälsa

Landskapsregeringen inbjuder kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands omsorgsförbund till att delta i ett tre-årigt PAF finansierat utvecklingsprojekt ”Äldres psykiska ohälsa”. Under år 2015 genomförde landskapsregeringen en kartläggning av den vård och service som finns tillgänglig på Åland för äldre med nedsatt psykisk hälsa. Erfarenheter och åsikter samlades in av de som i det dagliga arbetet arbetar med äldre med psykisk ohälsa. Resultatet visar på stora utvecklingsbehov och av fältet framkom flera olika förslag på förbättringsåtgärder.

För att få en så heltäckande bild som möjligt av vård och service som kan vara aktuella för äldre med psykisk ohälsa så skickades under år 2015 en riktad enkätundersökning till ansvariga vid Ålands hälso- och sjukvård (psykiatriska kliniken, akuten, hemsjukvården, hälsocentralen, geriatriska kliniken), kommunernas socialförvaltningar (socialvård rörande äldre, hemservice, boendeservice, institutionsvård, närståendevård, handikappservice), Oasen boende- och vårdcenter (DGH), Ålands omsorgsförbund och Stiftelsen Hemmet.  Vid kartläggningen av de berörda enheterna framfördes tre tydliga utvecklingsområden av de tillfrågade, Samarbete och organisering, boendelösningar och kompetensutveckling.

Eftersom äldres psykiska ohälsa är ett område som befinner sig mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård finns en stor risk att frågan om helhetsansvar blir hängande i luften. Bristfällig kommunikation i samarbetet mellan olika vård- och serviceproducenter kan innebära att utsätta individen för onödigt lidande. Därtill kan den skapa stress bland personal och mottagare. I kartläggningen efterlyste enheterna bland annat ett mer självklart samarbete mellan socialvård och hälso- och sjukvård, helhetsansvar och en bredare kompetens inom området bland vårdpersonal i de olika delarna inom vård och servicen.

Med kartläggningens resultat och de utvecklingsbehov som framkom har PAF medel avsatts för att i projektform utveckla det förebyggande, stärkande och hälsofrämjande arbetet kring äldres psykiska hälsa. Landskapsregeringen har gått ut med riktade förfrågningar till kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands omsorgsförbund, Oasen boende- och vårdcenter och Stiftelsen Hemmet om deras intresse att delta i utvecklingsprojektet. Landskapsregeringen inväntar besked senast den 3 oktober.

  • ”Den ökade livslängden och det ökande antalet äldre gör att det blir allt viktigare att stödja ett självständigt liv, förebygga sjukdomar och öka medvetenheten om hälsofrågor. Ensamhet utgör en känd riskfaktor för utvecklande av psykisk ohälsa. Genom stärkt samarbete och ökad kompetens förbättras äldres välbefinnande och livskvalitet och således minskas samhällets omfattning av och kostnader för vård och omsorg” kommenterar socialminister Wille Valve.

En sammanfattande redogörelse av resultaten av kartläggningen och projektidé presenteras i bilagan ”Äldres psykiska ohälsa” (se bilagan separat på sidan).

Kontaktpersoner
Socialminister Wille Valve, tel. 25372 eller wille.valve@regeringen.ax 
Socialinspektör Gunilla Lindqvist, tel. 25266 eller gunilla.lindqvist@regeringen.ax

Publicerad 16.9.2016
Uppdaterad 14.11.2017