Behandling av marknadskontrollärende

Meddelande om frivillig vidtagande åtgärd


Landskapsregeringen har utrett produktens överensstämmelse med kraven tillsammans med företaget och företaget har frivilligt vidtagit åtgärder genom att försäljning och överlåtelse av produkten upphör och produkterna insamlas från konsumenter och slutanvändare.


Meddelande om att behandlingen av ärendet slutförts


Produkt: Suntree, DC isolator, typ: SISO-40/MD & SISO-40
Inköpsplats och -tid: Suntree, Kina, 2017 - 2022


På basis av den erhållna utredningen anser Elsäkerhetsmyndigheten på Åland (Landskapsregeringen) att ärendet inte i nuläget ger anledning till några fler åtgärder från Elsäkerhetsmyndigheten på Åland.


Elsäkerhetsmyndigheten på Åland bedömning på basis av utredningen


Elsäkerhetsmyndigheten på Åland, har i marknadsövervakningen undersökt produktens överensstämmelse med kraven och låtit RTL-Palvelut Oy testa produkten. Testerna visade att det fanns sådana säkerhetsbrister i produkten som kan utgöra en risk för elstöt och/eller brand.


I 6 § i elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), som är i kraft på Åland med stöd av landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag, fastställs säkerhetskrav för elektrisk utrustning som tillhandahålls på marknaden i Finland och Åland. Elektrisk utrustning får inte medföra någon risk för människor, husdjur eller egendom, när den har installerats och underhållits på rätt sätt och används för avsett ändamål. I 3 § i statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (FFS 1437/2016), som är i kraft på Åland med stöd av landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om elsäkerhet, finns dessutom bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav på elanläggningar som drivs med växelström vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V och med likström vid en märkspänning mellan 75 och 1 500 V.


Elsäkerhetsmyndigheten på Åland har i enlighet med 28 § i förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland hört den berörda parten, Solel Åland Ab, genom ett muntligt hörande 08.01.2024 och berett den berörda parten tillfälle att framföra sin åsikt och avge sin förklaring i ärendet som gäller produktens överensstämmelse med kraven.


Under det muntliga hörandet har Solel Åland Ab frivilligt uppgett sig att bevisligen vidta tillräckliga korrigerande åtgärder för att avlägsna produktens brister, avsluta försäljningen av produkten och inleda återkallelse och demontering av produkten från redan installerade objekt. På basis av den erhållna utredningen anser Elsäkerhetsmyndigheten på Åland att de åtgärder som företaget vidtar är tillräckliga och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas av Elsäkerhetsmyndigheten på Åland, förutom uppföljning av rapportering från Solel Åland Ab om avlägsnade produkter per objekt. Samt eventuellt vid behov informera Marknadskontrollmyndigheten FIPOINT i enlighet med marknadskontrollrutiner föranledda av EU förordning som gjorts tillämplig i Landskapet Åland genom ÅFS 2023/81.


Elsäkerhetsmyndigheten på Åland påpekar även att installationsförfarandet ska kontrolleras och ska följa givna krav som ställs i lagstiftningen för installationer, samt följa tillverkarens installationsanvisningar.


Elsäkerhetsmyndigheten på Åland har endast bedömt de ovannämnda aspekterna av produkten med stöd av elsäkerhetslagen och statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet. Elsäkerhetsmyndigheten på Åland har därför inte bedömt produktens överensstämmelse med kraven med stöd av annan lagstiftning.


Bedömningen som Elsäkerhetsmyndighet på Åland utfört befriar inte Solel Åland Ab från ansvaret för eventuella skador som produkten orsakar, kostnaderna för dessa eller rättsliga krav av dem som lidit skada.
Elsäkerhetsmyndigheten på Åland konstaterar att i det fall de planerade frivilliga åtgärderna inte utförs kan ytterligare tillsynsåtgärder komma att vidtas.


Tilläggsuppgifter


Mer information om ärendet lämnas av


Johnny Lindström, Elsäkerhetsmyndigheten på Åland
johnny.lindstrom@regeringen.ax
+358 18 25 188
Ålands landskapsregering, Strandgatan 37
AX-22111 MARIEHAMN