Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp

Under vintern och våren har vargar observerats flera gånger i landskapet Åland. De har inte skadat djur eller egendom, men risken blir större när betessäsongen börjar.

Landskapsregeringen har idag beslutat att djurägarna har rätt att vidta åtgärder när det gäller ett pågående angrepp på tamdjur. Om angreppet inte går att avbryta genom att skrämma bort vargen eller vargarna på lämpligt sätt, eller genom att skjuta varningsskott, får vargen eller vargarna avlivas.

Om erforderliga skrämselåtgärder vidtas utan att angreppet kan avbrytas får vargen eller vargarna avlivas i följande fall:

  • Under pågående angrepp på tamdjur eller om det är uppenbart att ett angrepp är omedelbart förestående.
  • Om vargen befinner sig inom inhägnat område eller bete med stängsel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett angrepp på ett tamdjur är omedelbart förestående.

Åtgärder får vidtas, oberoende av om jakträtten tillkommer annan eller om jakt inte får bedrivas på platsen, av tamdjurets ägare eller annan person som handlar på uppdrag av ägaren.

Har varg avlivats i enlighet med detta beslut ska anmälan om detta omedelbart göras till polismyndigheten och snarast möjligt till landskapsregeringen.

Beslutet gäller till och med 31.8.2018.

Vargen i Finland klassas i den nationella rödlistan som starkt hotad. Landskapsregeringen följer vargbeståndets utveckling i Finland och bedömer fortlöpande om detta beslut riskerar att äventyra bevarandestatusen för vargen i Finland.

I landskapet Åland är vargen fridlyst. All jakt på fridlysta djur måste ha lagrum. Beslutet har tagits i enlighet med 17 § landskapslag (1998:82) om naturvård, 28 § jaktlag (1985:31) för landskapet Åland samt artikel 16.1 b) i EU:s habitatdirektivet (92/43/EEG).

För mer information kontakta:

Vicelantråd Camilla Gunell, Ålands landskapsregering, tel. 25000

Naturvårdsintendent Hanna Kondelin, Ålands landskapsregerings miljöbyrå, tel. 25000

Publicerad 2.5.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 3.7.2020 kl. 15:44