Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv

Som Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterar i agendans statusrapport 2, är det nu dags att kavla upp ärmarna ytterligare ett varv. Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning utvecklar hållbarhetsarbetet genom att stärka bygg- och energiteamets handlingskraft.

Bygg- och energiteamet har ett brett och viktigt verksamhetsområde. Största delen av uppgifterna är direkt relaterade till att utveckla Åland till ett samhällstekniskt hållbart samhälle.

Teamets uppdrag utgår från Utvecklings- och hållbarhetsagendan, Energi- och klimatstrategin samt Programförslaget för fysisk strukturutveckling. Teamet ansvarar även för Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 6; ”Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet”.

En viktig framgångsfaktor för att teamet ska lyckas med sitt uppdrag är interaktionen med ålänningarna och med alla andra delar av det åländska samhället. Samarbetet med landskapsregeringens övriga enheter, med näringslivet och kommunerna är centralt för att de uppsatta målen ska kunna nås.

Av teamets aktuella insatser kan bl.a. nämnas; ibruktagning av förnyelsebar diesel i landskapsregeringens egna arbetsfordon och stöd för den i kollektivtrafiken, utveckling av nytt vindkraftsstöd, utredning av biogasanläggning, uppdatering av bygg- och energistöden bl.a. rörande solceller och laddning för elbilar, diskussioner med kommunerna om fysisk strukturutveckling, vidareutveckling av det geografiska informationssystemet (GIS) samt skapandet av en kommunikationsplattform med avsikt att kunna erbjuda ålänningarna samlad opartisk information och rådgivning.

I augusti anställde landskapsregeringen Stefan Fransman som teknisk samhällsstrateg. Hans uppgift är att samordna och prioritera bygg- och energiteamets verksamhet samt att ansvara för utvecklingsprojekt och samarbetet med övriga aktörer.

Stefan konstaterade redan i rekryteringsskedet att uppgiften verkade både utmanande och intressant, efter ungefär 100 dagar i tjänst säger han att den uppfattningen bara har stärkts och att uppdraget passar mycket bra in på hans eget arbetsmotto som är ”utvecklas och utveckla”.

Teamets effektmål 3-5 år

  • Implementeringen av förslaget till program för fysisk strukturutveckling är väl förankrad hos nyckelaktörerna
  • Grunden för en hållbar byggsektor är lagd med hjälp av kommunikation och nätverk
  • Grunden lagd till ett fossilfritt Åland i enlighet med energi- och klimatstrategin

Bygg- och energiteamet

Stefan Fransman, teknisk samhällstrateg

Karolina Gottberg, utvecklingskoordinator

Henrik Juslin, inspektör – el och energi

Mats Karlsson, GIS-ingenjör

Johanna Kollin, GIS-utvecklare

Johnny Lindström, elinspektör

Ulf Lustig, projekteringsingenjör

Peter Mattson, PBL-ingenjör

Gunnar Westling, biträdande ingenjör

Tilläggsinformation ges av:

Teknisk samhällsstrateg, Stefan Fransman, telefon +358 18 25187

Infrastrukturavdelningens avdelningschef, Yvonne Österlund, telefon +358 18 25130

Länkar för mer fördjupning:

Information om Utvecklings och hållbarhetsagendan på regeringen.ax

Webbplatsen bärkraft.ax

Energi- och klimatstrategin på lagtingets webbplats

Läs om fysisk strukturutveckling på regeringen.ax

Landskapsregeringens kartportal (GIS) kartor.ax

Flexens på bolagets webbplats

Publicerad 28.11.2018
Uppdaterad 28.11.2018