Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts

Landskapsregeringens miljöbyrå ingår som projektpartner i projektet Coast4us som har många partners runt Östersjön. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen.  Förhoppningen är att arbetet på sikt kommer att leda till nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.

Ålands landskapsregering (ÅLR) vill ta fram Lokala samverkansplaner för åtgärdsområden inom kustzonen, d.v.s. inom Lumparns delavrinningsområde samt för Mariehamns stad/Jomala kommun. Planering av långsiktigt hållbara åtgärder som t.ex. olika utjämningsmagasin/flexibla våtmarkslösningar styrs mot belastande verksamheter (övergödning), och för att förebygga effekterna från klimatförändringar samt för att skydda/restaurera undervattensnatur som är värdefull för den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster (fiskereproduktion osv). Det handlar om att genomföra en nulägesanalys av sociala, ekologiska och kulturella värden samt dagsaktuella resursbehov, liksom behovet av en långsiktigt hållbar utveckling, allt i samverkan med lokala aktörer för att finna de bästa helhetslösningarna med tonvikt på grön och blå teknologi och med ekosystemanssatsen som grund. Stor vikt läggs vid lokal kunskap vid planeringen inom de utpekade verksamhets-/åtgärdsområdena, men lika stor vikt läggs vid att hämta in ny kunskap, erfarenheter från övriga projektpartners, samt hur man på bästa sätt tar tillvara allt detta för att genomföra en långsiktigt hållbar planering i lokal samverkan där hänsyn tas till olika intressen.  För att möta de utmaningar som vi har idag med utarmning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver människor trovärdig och oberoende information som tar hänsyn till de komplexa samband som finns mellan biologisk mångfald, ekosystemtjänster och människor.

ÅLR får genom projektet en utökad kunskapsbas, får tillämpa ekosystemansatsen rent praktiskt, får lära sig om nya tankemönster och strategier för att nå uppsatta mål och får ett utökat kontaktnät runt Östersjön för en fortsatt långsiktig samverkan mot en hållbar utveckling på Åland och runt Östersjön. Övriga projektpartners representerar olika myndigheter, universitet, NGO:s och privata aktörer och kommer från bland annat Sverige, Estland, Lettland och Åland.

"Jag är mycket nöjd att vi fick detta projekt godkänt, för jag kan se att det finns många synergieffekter som vi kan koppla direkt till vår utveckling- och hållbarhetsagenda. Likaså är det mycket värdefullt att vi samarbetar runt Östersjön i frågor som gäller våra vatten och våra ekosystem i kustzonen, vi behöver friska och hälsosamma vattenmiljöer och god matfisk,” säger vice lantråd Camilla Gunell.

 Kontaktperson: Susanne Vävare, telefon +358 18 25456, susanne.vavare@regeringen.ax

Publicerad 1.12.2017 kl. 09:27
Uppdaterad 1.12.2017 kl. 09:27