Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fågelinfluensa konstaterad på Åland

Fågelinfluensa (högpatogen aviär influensa) har den 28.6.2022 konstaterats av Livsmedelsverkets laboratorium på två havsörnsungar som landskapsregeringen skickat in för analys. Landskaps-regeringen har därtill mottagit anmälningar om ett antal döda mås- och kråkfåglar. Den konstaterade virustypen är H5N1.

Högpatogen aviär influensa hos vilda fåglar föranleder inte något reglerande myndighetsingripande såsom inrättandet av en restriktionszon. Förra året registrerades 66 fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar i Finland. Ett fall kan gälla en enskild fågel eller tusentals fågelindivider. Fågelinfluensa förekommer i landet har sedan tidigare påvisats i år (11 fall har påträffats i Finland). .Åland är dock ett nytt område inom vilket det konstaterats.

Det finns ingen behandling för sjukdomen då den brutit ut och därför är det viktigt att då den konstaterats effektivt hindras från att sprida sig. För att bekämpa sjukdomen är det mycket viktigt att upprätthålla sjukdomsskydd på fjäderfägårdar och hemmahållning av fjäderfä. Fjäderfäna bör isoleras från vilda sjöfåglar och man bör iaktta en karenstid efter besök på utländska lantgårdar.

Fjäderfän och andra fåglar skall ha tillgång till foder och dricksvatten inomhus eller på sådan annan plats, dit vilda fåglar inte har tillträde. Vatten som ges till tamfåglar får inte härröra från ytvatten från sådana ställen där det finns många vattenfåglar, om inte vattnet innan det ges till fjäderfäna eller andra fåglarna har upphettats eller desinficerats så att eventuella virus av högpatogen aviär influensa inaktiveras under behandlingen. Om det på djurhållningsplatsen finns dammar som är avsedda för djurens välbefinnande skall de vara tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar och rovfåglar. Dödlighet bland fjäderfä bör rapporteras till ÅMHM:s jourhavande veterinär.

Trots att risken för att fågelinfluensa ska smitta till människan är mycket liten ska man låta bli att röra döda fåglar. Om man redan har rört dem ska man tvätta händerna noggrant med vatten och tvål samt desinficera dem med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Enskilda fåglar kan om möjligt grävas ned, helst utan att de vidrörs med händerna (till exempel med en spade). En fågel som påträffats död på mer avlägsen plats, såsom i skogen, kan lämnas som föda åt nedbrytande organismer i naturen.

Massdöd bland vilda fåglar ska anmälas till ÅMHM:s jourhavande veterinär eller landskapsregeringens veterinär, som bedömer om det är fråga om misstänkt fågelinfluensa. Döda fåglar ska inte skickas in eller levereras till myndigheterna.

Mer information kan man hitta på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad 1.7.2022 kl. 15:16
Uppdaterad 12.7.2022 kl. 08:30