Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fem fokusområden för nystart av Åland

- strategiska vägval för perioden 2021 - 2024

Det är ett delvis nytt och annorlunda Åland som växer fram i spåren av covid 19-pandemin. Vi som bor på Åland, många företag och andra verksamheter har gjort betydande uppoffringar i syfte att minimera smittspridningen. Det har i sin tur medfört ett synnerligen utmanande läge i det åländska samhället, såväl socialt som ekonomiskt.

Den långsiktiga riktningen för samhällsutvecklingen ligger fast. Vi är fortsatt på väg mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra. De sju strategiska utvecklingsmålen för år 2030 ska uppnås. Genomförandet av färdplanerna för respektive strategiskt utvecklingsmål fortsätter planenligt.

Landskapsregeringen avser att möta det utmanande läge som pandemin medfört genom strategiska vägval, som innebär en satsning på fem fokusområden under perioden 2021 - 2024:

  1. Jobb, utbildning, företagande eller annan meningsfull sysselsättning
  2. Exportföretagande inom digitala tjänster
  3. Grön kraft på export
  4. Vi välkomnar fler
  5. Stabil offentlig ekonomi och modernisering i landskapsförvaltningen

Landskapsregeringen betonar att en stabil ekonomi i landskapet och kommunerna utgör fundamentet för en positiv samhällsutveckling. Vägen till en stabil offentlig ekonomi förutsätter krafttag.
Detta meddelande utgör tillsammans med förslaget till andra tilläggsbudget för år 2021 en sammanhållen helhet.

Det är landskapsregeringens förväntan att landskapsförvaltningen, det vill säga den allmänna förvaltningen och de underlydande myndigheterna, framöver allokerar tankekraft kring hur landskapets resurser kan användas för att uppnå största möjliga effekt inom de fem fokusområdena.

Det är inte möjligt att förutse pandemins fortsatta utveckling, inte heller tillhörande restriktioner går att förutse. Landskapsregeringen kommer därför löpande att anpassa åtgärderna efter utvecklingen.

Landskapsregeringen vill med detta meddelande dels informera lagtinget om den strategiska riktningen framöver, dels lyssna till lagtingets rekommendationer kring implementeringen av de fem fokusområdena.

Landskapsregeringen uppmuntrar privatpersoner, tredje sektorn, kommunala sektorn och företag att vara med och bidra till nystarten av Åland.
   

Mariehamn den 30 april 2021

 

Lantråd Veronica Thörnroos    

Minister Roger Höglund

Publicerad 3.5.2021 kl. 18:29
Uppdaterad 3.5.2021 kl. 18:31