Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbilder efter Alfrida

På landskapsregeringens kartportal finns nu infraröda flygbilder efter stormen Alfrida. Flygningen utfördes av lantmäteriverket den 17-18 april 2019 och omfattar hela Åland exklusive Kökar.

I karttjänsten finns även flygbilder från 2018. Genom att växla mellan de olika flygningarna kan man lättare identifiera eventuella förändringar i skogens struktur och således lokalisera områden med mer omfattande stormskador. Enskilda vindfällen i slutna skogsbestånd är inte möjliga att se. Man bör vara medveten om att många stormdrabbade ytor redan upparbetats och att det i jämförelsen även finns ytor som avverkats under hösten 2018.

Landskapsregeringen ska nu närmare analysera bildmaterialet och kommer att komplettera kartportalen med ytterligare material under arbetets gång.

 

Närmare informatiom finns här: Flygbilder efter Alfrida

 

Publicerad 22.5.2019 kl. 09:37
Uppdaterad 24.5.2019 kl. 10:16