Flygbilder efter Alfrida

På landskapsregeringens kartportal finns nu infraröda flygbilder efter stormen Alfrida. Flygningen utfördes av lantmäteriverket den 17-18 april 2019 och omfattar hela Åland exklusive Kökar.

I karttjänsten finns även flygbilder från 2018. Genom att växla mellan de olika flygningarna kan man lättare identifiera eventuella förändringar i skogens struktur och således lokalisera områden med mer omfattande stormskador. Enskilda vindfällen i slutna skogsbestånd är inte möjliga att se. Man bör vara medveten om att många stormdrabbade ytor redan upparbetats och att det i jämförelsen även finns ytor som avverkats under hösten 2018.

Landskapsregeringen ska nu närmare analysera bildmaterialet och kommer att komplettera kartportalen med ytterligare material under arbetets gång.

 

Närmare informatiom finns här: Flygbilder efter Alfrida

 

Publicerad 22.5.2019
Uppdaterad 24.5.2019