Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kvigor på bete vid vatten
Kvigor på bete

Förlängning av åtaganden

År 2020 - programperiod 2015-2020

I samband med 2020 års stödansökan har alla som år 2015 ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen, ersättning för ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, uppfödning av ursprungsraser och anläggning av skyddszon möjlighet att förlänga sina åtaganden med ett år. Förlängningsvillkoren är under arbete och förväntas godkännas av EU-kommissionen i februari 2020.

År 2021 - ny strategiplan för programperiod 2021-2027

Arbetet med den strategiplan som ska gälla åren 2021-2027 har påbörjats i hela EU, men i dagsläget ser det ut som att strategiplanen inte hinner bli klar till stödåret 2021. Den nya programperioden startar troligtvis tidigast år 2022. I sådant fall blir det också aktuellt för er att förlänga era åtaganden med ytterligare minst ett år. Vi kommer kontinuerligt att här på Facebook och på vår webbplats hålla er informerade om hur arbetet med strategiplanen fortskrider.

Kontaktuppgifter

Siv Tennström telefon +358 18 25299 e-post: siv.tennstrom@regeringen.ax

Thomas Svahnström telefon +358 18 25295 e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax

 

 

Publicerad 11.10.2019 kl. 10:29
Uppdaterad 18.10.2019 kl. 10:05