Funktionshinderspolitiskt program antaget

Ålands landskapsregering har antagit ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland, för perioden 2022–2025. Tillgänglighet är en nyckel för att förverkliga de skrivningar som finns i regeringsprogrammet. Fokus i det funktionshinderspolitiska programmet ligger på arbete, sysselsättning, ekonomiska levnadsvillkor, digitalisering och tillgängliga miljöer, utbildning och kompetensutveckling, utveckling av service, tjänster och stödfunktioner.

Ett tillgängligt Åland, Ålands landskapsregering -funktionshinderspolitiska åtgärdsprogrammet 2022–2025, https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/pro…

Landskapsregeringen antecknade en utvärdering av det föregående åtgärdsprogrammet till kännedom i juni 2021 varefter arbetet med ett nytt åtgärdsprogram inleddes. Landskapsregeringens allmänna förvaltning har tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och Ålands museum haft nyckelroller i framtagande av programmet. Ålands handikappförbund och dess medlemsföreningar har även utgjort en viktig aktör. Programmet omfattar totalt 58 olika åtgärder.

Programmets fokusområden och åtgärder är bland annat ett sätt att möta upp den situation som presenterades i ÅSUBS:s rapport om ”Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020”. I rapporten lyfts tex. svårigheter för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden och påverkan på den ekonomiska ställningen, digitaliseringens framväxt och bristande fysisk tillgänglighet.