Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gällande lagstiftning om servering av alkoholdrycker på Åland fortsätter att gälla under sommaren.

Våren 2021 antog Ålands lagting en landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen. Enligt självstyrelselagen har Åland lagstiftningsbehörighet vad gäller servering av alkoholdrycker, medan riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om den övriga alkohollagstiftningen. På Åland tillämpas i dagsläget de bestämmelser om servering av alkoholdrycker som finns i rikets alkohollag från år 1994 med vissa avvikelser. I riket förnyades alkohollagstiftningen som helhet år 2017. Avsikten med den nya landskapslagstiftning är att anpassa lagstiftningen till den nya rikslagstiftningen med vissa avvikelser. Tanken var ursprungligen att landskapslagen skulle ha kunnat behandlats i sådan ordning att den nya lagen skulle ha kunnat träda i kraft redan till sommaren 2021.

Den nya landskapslagstiftningen om alkohol är nu föremål för republikens presidents lagstiftningskontroll, vilken som längst kan pågå i fyra månader. Under lagstiftningskontrollen har hittills såväl Ålandsdelegationen som högsta domstolen uttalat sig om den nya lagens förenlighet med självstyrelselagen. Ett slutligt beslut från presidenten i ärendet väntas senast i slutet på sommaren 2021.

Den pågående lagstiftningsprocessen medför att gällande landskapslagstiftning gäller ännu under denna sommar. Utgången av presidentens lagstiftningskontroll är fortfarande öppen. Såvida presidenten finner att den nya landskapslagen till väsentliga delar kan träda i kraft på Åland, kan den nya lagen träda i kraft först efter sommaren.

Resultatet av presidentens lagstiftningskontroll samt en mer exakt tidpunkt för lagens ikraftträdande kan att meddelas först efter att landskapsregeringen tagit del av presidentens beslut i ärendet.

Ytterligare information ges av social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson mobilnr +358 457 3134429 eller lagberedare Olle Ekström +358 (0)18 25314.

Publicerad 2.7.2021 kl. 10:42
Uppdaterad 2.7.2021 kl. 11:00