Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gödselspridning, stuklagring och annat aktuellt

Så här i vårtider vill vi uppmärksamma er på det som står i nitratdirektivet gällande spridning av gödsel. Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får enligt direktivet inte spridas under tiden från 1 november till 15 april. Det finns dock ett undantag som gör det tillåtet att börja spridningen redan den 1 april, men detta förutsätter att marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag. Det är den som sprider gödseln som har ansvaret för att detta uppfylls.

Stuklagring är tillåten även utanför spridningsperioden. Kom ihåg att lagring i stuka alltid på förhand ska anmälas till Ålands miljö- och hälsomyndighet (ÅMHM). Har man ett beslut om stuklagring från året innan, men stuklagringen av någon anledning inte blivit gjord, så kan man kontakta ÅMHM och meddela om förändringen. Troligtvis kan ÅMHM i sådana fall bara anteckna förändringen till kännedom i ärendet, utan att ta ett nytt beslut.

Mer information och blankett för stuklagring finns på ÅMHM:s webbplats.

Det är också fr.o.m. den 1 april tillåtet att bearbeta eller plöja skiften med fånggrödor som erhåller miljöersättning för odling av markförbättrande växter samt skiften med reducerad höstbearbetning. Observera att på vallskiften där reducerad höstbearbetning valts som frivilligt komplement så är det inte tillåtet att ta en skörd före vallväxligheten bryts.

Publicerad 1.4.2021 kl. 11:27
Uppdaterad 1.4.2021 kl. 11:29