Hörande - försäljningen av nikotinpåsar begränsas

Landskapsregeringen avser fastställa beslutet som förbjuder att nikotinpåsar som innehåller 20 mg eller mer nikotin säljs eller släpps ut på marknaden på Åland.

Den som berörs har möjlighet att, med stöd av 28 § förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland, framföra sin åsikt om ärendet senast den 31 augusti 2023.Synpunkter framförs till:

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 Mariehamn

epost: registrator@regeringen.ax

Märkt ÅLR 2023/5193

Beslutet kommer att fattas med stöd av 1 § 1 mom. landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, nedan kemikalieblankettlagen, och 45 b § 1 mom. kemikalielagen (FFS 599/2013), nedan kemikalielagen, tillämplig på Åland genom kemikalieblankettlagen. Med nikotinpåsar avses sådana portionspåsar som läggs i munnen och som innehåller nikotin (CAS 54-11-5 och/eller CAS 22083-74-5) eller en blandning av andra nikotinföreningar. Utsläppande på marknaden avser tillhandahållande, försäljning eller annan överlåtelse i samband med affärsverksamhet. Syftet är att förebygga nikotinförgiftning, särskilt hos barn och unga.

Landskapsregeringen fattade den 27 juni 2023 ett temporärt beslut som förbjuder att nikotinpåsar som innehåller 20 mg eller mer nikotin säljs eller släpps ut på marknaden på Åland. Beslutet fattades med stöd av 1 § 1 mom. kemikalieblankettlagen och 45 b § 3 mom. kemikalielagen. Det temporära beslutet trädde i kraft den 4 juli 2023.

Det är inte känt hur många parter som är föremål för detta hörande, därför verkställs det genom offentlig delgivning enligt 50 § 2 mom. samt 57 § förvaltningslagen.

Det temporära beslutet kan läsas under rubriken ”Bilagor” här intill.

Tilläggs- och kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter ges t.o.m. fredagen den 14 juli 2023

av jurist Sanna Karlsson

sanna.karlsson@regeringen.ax

telefon +358 (0)18 25457

och fr.o.m. tisdagen den 15 augusti 2023

av miljöingenjör Mia Westman

mia.westman@regeringen.ax

telefon +358 (0)18 25454