Information om renovering och utbyggnad av ledningar

Ålands landskapsregering arbetar för att ta fram nya lösningar och arbetssätt att informera samhällsplanerare och allmänheten om restriktionsområden. Detta arbete omfattar såväl kartbaserade informationssystem som smidig och effektiv handläggning av tillstånd och tillsynsärenden. 

Som en del av arbetet hålls två informationstillfällen för åländska samhällsaktörer inom planering kopplat till renovering och utbyggnaden av tele- och elnät samt vatten och avloppsledningar. Informations- och diskussionstillfällena ordnas den 16 respektive den 18 januari i Självstyrelsegården, lagtinget i Mariehamn.

Renovering och utbyggnad av ledningar kräver kunskap till exempel om elnät, skydd av fredad miljö, kulturarv och restriktioner för installationsarbeten i närheten av vägnät, farleder och skogsbruksområden. Planerade åtgärder med koppling till dessa objekt kan kräva särskilda tillstånd eller anmälan med anknytning till lagstiftning som reglerar arbeten i skogsområden, skydd av natur och miljö och utbyggnad av infrastruktur på Åland. 

En smidig projekteringsprocess vid renovering och utbyggnad av ledningar förutsätter god information om befintliga och planerade anläggningar, om eventuella restriktioner kopplade till markområden samt om sätt att planera ingrepp vid dessa områden.

Mer information ges av enhetschef Mikko Helminen vid Kulturbyrån, Enheten för kulturarvsförvaltning, mikko.helminen@regeringen.ax.

Publicerad 10.1.2018
Uppdaterad 10.1.2018