Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Integreringen av Ålarm

Landskapsregeringen beslöt idag den 16 september 2021 ge Ålands polismyndighet i uppdrag att gå vidare med de inledande diskussionerna rörande en framtida integrering av den åländska alarmcentralens operativsystem Ålarm med Finlands motsvarande operativsystem Eerika.

Landskapsregeringen bedömer att åtgärden är nödvändig både för att säkra upp Ålarm inför framtiden och samtidigt ta till vara en investering som till dags dato omfattar ca. 3,5 miljoner euro, förklarar vicelantrådet Harry Jansson (ÅC).

Landskapsregeringen har under det inledande skedet fört diskussioner med såväl inrikesministeriet som justitieministeriet för att säkerställa att beredskap finns för att möjliggöra integreringen.

Enligt våra första analyser kommer det att krävas justeringar i både åländsk och finsk lagstiftning som grund för en s.k. överenskommelseförordning som mer i detalj reglerar Ålarms integrering, säger Harry Jansson.

En central utgångspunkt i de kommande diskussionerna är att trygga både svenska språket och att Åland har ett fortsatt inflytande över operativsystemet. Ålands ambition inför den fortsatta processen är att två arbetsgrupper tillsätts med ansvar för projektets tekniska respektive juridiska delar. Från Ålands sida kommer polismästare Johan Pawli och t.f. alarmmästare Johan Ehn att ha en fortsatt central roll i utvecklingsarbetet.

Glädjande är att samtliga berörda aktörer i form av Nödcentralverket, statsägda operativbyggaren Cinia och åländska IT-bolaget ÅDA visar både förståelse för reformen och beredskap att lösa de utmaningar som integreringen ger upphov till, avslutar Harry Jansson.

Den planerade integreringen av Ålarm kan i bästa fall genomföras under 2024 men tidtabellen är ytterst beroende av att alla nödvändiga lagstiftningsåtgärder avancerar i önskad takt.

Publicerad 16.9.2021 kl. 17:23
Uppdaterad 16.9.2021 kl. 17:23