Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ett kommunalförbund ska förverkliga KST

Landskapsregeringen har idag beslutat att de lagar som förpliktar kommunerna till en samordnad socialtjänst inom ramen för ett kommunalförbund ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Genom landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst ska all den socialvård som ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorgen organisatoriskt samordnas av kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2016. Kommunerna har genom lagen själva kunnat välja hur detta samarbete ska organiseras. Ett krav har dock varit att ett avtal om hur organisationen av samarbetet ska förverkligas måste ingås senast den 1 april 2019. Lagen förutsätter vidare att kommunerna senast fjorton dagar efter det att ett avtal har slutits mellan kommunerna underrättar landskapsregeringen om avtalets omfattning och innehåll.

Landskapsregeringen konstaterar att något avtal om en samordnad socialtjänst inte inkommit till landskapsregeringen inom den föreskrivna tiden.

Detta medför att samordningen går över i en ny fas och kommer att ske genom lag inom ramen för ett kommunalförbund med samtliga åländska kommuner som medlemmar. Det är denna förpliktande lagstiftning som landskapsregeringen i dag beslutat att ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Dagens beslut medför även att medlemskommunerna senast den 1 oktober 2020 måste ingå ett avtal om organisationen av samarbetet i form av ett kommunalförbund. Kommunalförbundet ska påbörja sin verksamhet den 1 januari 2021.

Lagstiftningen medför dessutom att mottagare av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är huvudmannen för den samordnade socialtjänsten, dvs. kommunalförbundet.

 

Kontaktpersoner: minister Mats Perämaa, telefon: +358 18 25374 eller lagberedare Hans Selander, telefon: +358 18 25259

Publicerad 9.5.2019 kl. 13:49
Uppdaterad 9.5.2019 kl. 13:51