Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar

PwC har färdigställt delrapporten Långsiktig finansiell analys som en del av Kommunutredningen. I delrapporten har man gjort en analys av kommunernas ekonomiska framtid på 5, 15 och 20 års sikt gällande kostnader, intäkter och investeringsbehov. Delrapporten innehåller en kalkyl om möjliga effektiviseringar av förvaltnings- och grundskolekostnader på de tre tidigare alternativa förslagen med 1,4 och 7 kommuner samt en prognos över hur landskapsandelarna kan utvecklas i framtiden.

Sammanfattning

Delapporten visar, i korta drag, att med det föreslagna landskapsandelssystemet som fördelningsverktyg kommer kommunernas andel av klumpsumman växa från ca 15 procent i nuläget till ca 24 procent år 2040. Anledningen till det är att landskapsandelssystemet är konstruerat så att kommunerna per automatik kompenseras för kostnadsökningar drivna av demografi samt pris och lön. I det svenska systemet finns en regleringspost som gör att om kostnadsökningen i kommunerna blir högre än vad staten klarar av "stängs uppräkningen" av vad staten bedömer sig vilja lägga. Kommunerna får solidariskt "dela på" effektiviseringsbehovet som då uppstår.

Alla kommunförslag i utredningen får effektiviseringskrav fram till 2040 på ca 1 procent. Anledningen till det är återigen utformningen av landskapsandelssystemet. Det är framtaget för att utjämna ekonomiska skillnader mellan kommunerna – och gör det mycket väl, men till en växande kostnad för landskapet.

Om man tittar på vad utebliven effektivisering motsvarar i höjd skatt så innebär det drygt 8 procent år 2040 om Åland slås ihop till en kommun. I fyrakommunsförslaget varierar behovet av skattehöjning mellan 7,5 och dryga 9,5 procent i de tänkta kommunerna. Skillnaderna kommunerna emellan ökar i sjukommunsförslaget - från 7,5 till ca 11 procent. Med 16 kommuner blir skillnaderna i behov av skattehöjning störst, från praktiskt taget 0 (på Sottunga som landskapsandelssystemet kompenserar mycket väl) till 16 procent (Kökar). 7-8 kommuner kommer behöva höja skatten med över 10 procent fram till 2040 om inte effektiviseringar genomförs.

Läs och ladda ner hela delrapporten

Delrapporten Långsiktig finansiell analys är publicerad som en bilaga på webbsidan om kommunutredningen.

Kommunutredningen, webbsida

Långsiktig finansiell analys (pdf)

Mer information om delrapporten

PwC svarar på frågor om den långsiktiga finansiella analysen via mejl. De svarar så snart de har möjlighet, men notera att svaret kan dröja eftersom konsulterna är ute på andra uppdrag.

För mer information om delrapporten,

vänligen kontakta projektledaren Oskar Lannerhjelm (PwC), oskar.lannerhjelm@se.pwc.com.

Kontaktpersoner vid landskapsregeringen,  

Nina Fellman, telefon +358 18 25379, Mikael Juresta, telefon +358 18 25 172 och Runa Tufvesson, telefon +358 18 25 306.