Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida

Ålands landskapsregering, Kulturbyrån uppmanar alla de aktörer som är direkt insatta i röjnings- och skogsvårdsåtgärder efter stormen Alfrida till försiktighet vid arbeten invid fasta fornlämningar.

Information till den på den här webbsidan finns också som utskrivbar broschyr i pdf-format, se rutan Bilagor här intill.

Kulturbyrån arbetar för att förhindra fortsatta skador på kulturobjekt

Kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning arbetar för närvarande aktivt för att förhindra fortsatta skador på kulturobjekt som kan uppstå vid röjningsarbeten som nu tar fart. Vårt arbete kommer nu att koncentreras på att ge råd och anvisningar till att på ett hållbart sätt arbeta vid de drabbade områden samt på olika sätt att förebygga skador på vårt gemensamma kulturarv.

Kulturbyråns kontaktperson vikarierande antikvarie Freya Roe, telefon +358 18 25417, e-post freya.roe@regeringen.ax står i beredskap för att:

  • ge råd och anvisningar till rätt förfarande vid bortröjning av virke och reparation av ledningar vid fasta fornlämningar
  • anordna platsbesök för att hjälpa lokalisera och märka ut fasta fornlämningar i terräng,
  • ge anvisningar för röjning i närheten av fasta fornlämningar samt
  • för att ta emot anmälan om påträffade skador vid fast fornlämning

Kartinformation skyddsområden i landskapet

Kartinformation om fredade fasta fornlämningar och deras skyddsområde, fredad natur m.fl. finns på landskapsregeringens kartportal.

Direktlänk till karta med skyddsområden i landskapets kartportal

Hela kartportalen med olika kartvyer, nedladdningslänkar mm. på adressen kartor.ax

Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag

Fasta fornlämningar är fredade enligt 1 § i Landskapslagen (1965:9) om fornminnen. Utan tillstånd från Ålands landskapsregering är det förbjudet att gräva ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast fornlämning eller täcka över den.

Uppskattningsvis 40 % av samtliga ca 1900 stycken åländska fornminnen ligger i skogsområden och kan därmed vara berörda av både de skador som uppstått av stormen samt av de röjningsarbeten som nu kommer tar vid. Studier som gjorts efter stormen Gudrun 2005 i Sverige har visat att efterföljande röjningsarbetena och avverkningarna kan orsaka större skador på kulturobjekt än de som uppstått vid själva stormen. Det är därför viktigt att rätt information om fornlämningarna når ut till alla de skogsägare, avverkare, ledningsägare och andra som planerar och utför arbete i de stormdrabbade områden.