Lagförslag om miljöskadeavgifter

Ett lagförslag om miljöskadeavgifter har skickats på remiss till

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands fiskodlarförening
  • Ålands producentförbund
  • Ålands natur och miljö
  • MIljöministeriet
  • Närings-, trafik- och miljöcentral i Södra Österbotten
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Remisstiden går ut den 26 februari 2024.