Landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

En promemoria om landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter har skickats på remiss till:

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands producentförbund (ÅPF)
  • Ålands Hushållningssällskap

Remisstiden går ut den 11 september 2023.