Landskapsintresseprojektet etapp 3

Under år 2023 pågår etapp 3 av Kulturbyråns landskapsintresseprojekt. Tillsammans med en referensgrupp och de åländska kommunerna, identifierar, beskriver och avgränsar kulturmiljöer och landskapsrum på Åland med exceptionellt höga landskaps- och kulturmiljövärden.

Under 2021 och 2022 arbetade vi med kulturmiljöer på fasta Åland och Ålands skärgård vilket resulterat i kunskapsunderlag för 8 potentiella landskapsintresseområden

Under 2023 pågår genomförandefasens tredje etapp som är helt inriktat på Ålands enda större sammanhängande stadsmiljö Mariehamn. En inventering av stadsmiljön genomfördes i juni och under hösten kommer de slutliga förslagen levereras.

Konsulterna som hjälp oss är en kulturgeograf och en bebyggelseantikvarie från företaget Norconsult AB.