Bild på Västergård i Vargata.

Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata

På grund av avsevärda kulturhistoriska värden och en för hela Åland betydelsefull historia har landskapsregeringen byggnadsminnesförklarat de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata.  Ärendet initierades av byggnadernas ägare under hösten 2019 och frågan har utretts under våren av Kulturmiljöenheten vid landskapsregeringens kulturbyrå.

Västergård är en av de ursprungliga gårdarna i Vargata och är troligtvis av medeltida ursprung. Gården har varit gästgivaregård sedan 1600-talet. Från 1860-talet tills 1900-talets första decennier var Västergård även säte för en mycket framgångsrik, familjeägd rederi- och handelsverksamhet som pågick i flera generationer.  

Den äldre mangårdsbyggnadens ålder är okänd men spår i konstruktionen antyder att kan innehålla stommen av den byggnad som enligt en karta från 1772 ska ha funnits på platsen. Spår i konstruktionen tyder på att den byggts etappvis eller som två separata byggnadskroppar som sammanfogats. Sin nuvarande form, med två våningar och veranda samt en mycket välbevarad utvändig panelarkitektur fick byggnaden på 1870-talet.   

Den nyare mangårdsbyggnaden uppfördes år 1904 som en direkt följd av framgångarna med rederiverksamheten. Huset är byggt i ett skede och är exteriört sällsamt välbevarad då enbart marginella förändrings- och förnyelseåtgärder genomförts. En större invändig renovering genomfördes år 1974 då vissa förändringar i planlösningen gjordes tillsammans med förnyelse av invändiga ytskikt. En hög andel invändiga ursprungsdetaljer är dock bevarade. 

Västergård ligger utanför planlagt område och har hittills saknat några former av bevarandeskydd.  

En byggnadsminnesförklaring innebär att Ålands landskapsregering fastställer skyddsbestämmelser enligt LL (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Skyddsverktyget är tänkt att avse de allra värdefullaste byggnadsmiljöerna av nationell betydelse, med syfte att säkra ett långsiktigt bevarande, i princip för all framtid. Skyddsbestämmelserna är en förebyggande åtgärd och ska ge tydlig information om byggnadens kulturhistoriska värden och vilka regler som skall gälla för dess bevarande, förvaltning och vård. Lagen ger möjlighet att utöver enskilda byggnader skydda byggnadsgrupper, bebyggda områden, konstruktioner samt ytor kring byggnader samt fast inredning.   

Kontaktperson: Överantikvarie Jonas Karlsson,  tel +358-18-25436, epost jonas.karlsson@regeringen.ax