Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 17.6.2021 fattat beslut om genomförande av första delen av steg 3 i exitstrategin för Åland.

Landskapsregeringens handlingsplan har reviderats

Landskapsregeringen har antagit en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Den reviderade handlingsplanen är baserad på erfarenheterna av implementeringen av tidigare versioner av handlingsplanen samt beaktar effekterna av vaccineringarna som startade i januari 2021.

Jämfört med föregående versioner av handlingsplanen har två väsentliga ändringar gjorts. Dels har de planerade åtgärderna generellts lindrats, dels är åtgärder samma i både epidemins utgångsnivå och accelerationsfas. Mer omfattande åtgärder är fortsatt nödvändiga i spridningsfasen.

Begränsningar av offentliga tillställningar

I linje med den nya reviderade handlingsplanen kommer landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster upphöra 17.6.2021 kl. 24:00. Evenemangsarrangörerna ska fortsättningsvis följa hygienbestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar som är i kraft till och med årets slut. Trots att det maximala deltagarantalet inte längre begränsas och det inte längre heller krävs att ett specifikt meteravstånd ska hållas måste man fortfarande i utgångsnivån och accelerationsfasen sörja för att evenemang kan ordnas på ett hälsosäkert sätt. I spridningsfasen kvarstår begränsningar av deltagarantal för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 

Landskapsregeringen rekommenderar att alla arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar.

Munskyddsrekommendation tas bort i de lägre epidemifaserna efter midsommarhelgen

Landskapsregeringens rekommendation till alla över 15 år om att använda munskydd på allmän plats inomhus då man inte kan hålla avstånd tas bort i epidemins utgångsnivå och accelerationsfas. Rekommendationen kvarstår fortsatt i spridningsfasen.

I linje med principerna i handlingsplanen och exitstrategin om att åtgärder bör fasas ut gradvis, beslöt landskapsregeringen emellertid att förlänga denna rekommendation tills efter midsommarhelgen.

I alla epidemifaser rekommenderar landskapsregeringen fortsatt munskydd i samband med covid-19 testning samt i kollektivtrafik och på allmän plats inomhus under karantäntiden efter inresa från riskområde för alla över 15 år.

Smittskyddsåtgärder gällande inresande från riskområden kommer beslutas om efter att besked kommit om nya inresebegränsningar. Beslut kommer anpassas till epidemisituationen på Åland, i närregionerna, i Europa och i världen.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.