Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen antog 4.10.2021 en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Den reviderade handlingsplanen gäller till och med 31.12.2021.

Epidemisituationen har den senaste tiden varit mycket gynnsam på Åland och 80 procent av alla de som fyllt 12 år vaccinerats två gånger. Den höga täckningsgraden innebär goda förutsättningar för att undvika omfattande smittskyddsåtgärder på samhällsnivå. Läget kan emellertid försämras, till exempel om nya mer smittsamma virusvarianter utvecklas och sprids. Det behövs därför fortsatt beredskap för att vidta mer omfattande smittskyddsåtgärder vid behov.  

Den reviderade handlingsplanen listar de basala allmänna rekommendationer och de temporära lagstadgade skyldigheter som fortsatt gäller när epidemin är i utgångsnivån samt anger principer för när ytterligare regionala rekommendationer och begränsningar kan komma i fråga.Det finns tre väsentliga skillnader jämfört med tidigare versioner av handlingsplanen:

1. Endast två epidemifaser definieras, utgångsnivå och spridningsfas.

2. Inga riktgivande gränsvärden anges för när epidemin bedöms vara i spridningsfasen. I stället görs en sammantagen bedömning baserad på ett flertal faktorer.

3. Inget riktgivande åtgärdspaket anges för spridningsfasen. I stället listas de typer av åtgärder som samarbetsgruppen för hantering av covid-19 epidemin på Åland kan rekommendera i        spridningsfasen. 

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet och den reviderade handlingsplanen hittar du under rubriken "Bilagor" här intill.