Landskapsregeringens skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

Landskapsregeringen har 14.10.2021 skickat en skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande ett utkast till statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test. Statsrådets förordning avses träda i kraft 16.10.2021.

Tjänstemän från landskapsregeringen deltog 14.10.2021 i ett muntligt hörande arrangerat av social- och hälsovårdsministeriet. Under det muntliga hörandet 14.10.2021 framförde social- och hälsovårdsministeriet att utkastet till statsrådets förordning baserar sig på det av ministeriet föreslagna incidensgränsvärdet på 25/100 000 de senaste 14 dagarna. Detta är således mindre än en femtedel av incidensen i Finland de senaste 14 dagarna, vilken är en betydande diskrepans och står därmed i strid mot den nya principen i 16 c § i det lagförslag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som för närvarande behandlas i Finlands riksdag. Landskapsregeringen noterar att även grundlagsutskottet för sin del anser att gällande bestämmelse med nuvarande tolkning och tillämpning inte uppfyller kravet på proportionalitet. Se utskottets utlåtande: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/GrUU_35+2021.aspx

En konsekvens av att använda detta gränsvärde är att Sverige inte är ett av de länder som listas i utkastet till statsrådets förordning och därmed inte undantas från de obligatoriska hälsokontrollerna i gränstrafiken.

Landskapsregeringen konstaterar även att detta förfarande med hörande inte uppfyller kraven som följer av 33 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Se mer i bilagan.