Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

Landskapsregeringen har 14.10.2021 skickat en skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande ett utkast till statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test. Statsrådets förordning avses träda i kraft 16.10.2021.

Tjänstemän från landskapsregeringen deltog 14.10.2021 i ett muntligt hörande arrangerat av social- och hälsovårdsministeriet. Under det muntliga hörandet 14.10.2021 framförde social- och hälsovårdsministeriet att utkastet till statsrådets förordning baserar sig på det av ministeriet föreslagna incidensgränsvärdet på 25/100 000 de senaste 14 dagarna. Detta är således mindre än en femtedel av incidensen i Finland de senaste 14 dagarna, vilken är en betydande diskrepans och står därmed i strid mot den nya principen i 16 c § i det lagförslag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som för närvarande behandlas i Finlands riksdag. Landskapsregeringen noterar att även grundlagsutskottet för sin del anser att gällande bestämmelse med nuvarande tolkning och tillämpning inte uppfyller kravet på proportionalitet. Se utskottets utlåtande: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/GrUU_35+2021.aspx

En konsekvens av att använda detta gränsvärde är att Sverige inte är ett av de länder som listas i utkastet till statsrådets förordning och därmed inte undantas från de obligatoriska hälsokontrollerna i gränstrafiken.

Landskapsregeringen konstaterar även att detta förfarande med hörande inte uppfyller kraven som följer av 33 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Se mer i bilagan.

Publicerad 15.10.2021 kl. 11:32
Uppdaterad 15.10.2021 kl. 11:32