Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång

Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.

Höga partikelhalter i luften utgör ett hot mot folkhälsan. Den som exponeras för partiklar i inandningsluften kan drabbas av sjukdomar i luftvägarna, försämring av astma, nedsättning av lungfunktionen och andra lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Partiklarnas storlek och kemiska sammansättning kan variera kraftigt mellan olika källor och partiklarna kan dessutom binda till sig andra luftföroreningar, som följer med in i lungorna och kroppen.

Mätutrustningen, som installerades i norra änden av Sjökvarteret under vecka 2, mäter partikelhalterna i luften, både stora partiklar PM10 och små partiklar PM2,5. Dessutom registreras väder och vind för att kunna relatera mätvärdena till väderförhållandena. Platsen är vald för att fånga upp luftströmmar från hela centrala Mariehamn (inklusive Västra hamnen och Österleden) vid den på Åland dominerande vindriktningen sydväst. Slutresultatet kommer att korrigeras för den vedeldning som förekommer i närheten av mätstationen och som tidvis kan föranleda höga värden.

Resultaten finns tillgängliga på Meteorologiska intitutets webbplats

Genom att trycka på cirkeln som ligger över Åland öppnar man ett fönster där det går att välja datum, period och medelvärde per timme eller dygn. Man kan välja att se resultaten för luftkvalitetsindex, partiklar < 10 µm eller partiklar < 2,5 µm.

Luftkvalitetsmätningen föranleds av krav i lagstiftningen och finns med i landskapets budget 2017 och 2018. År 2014 gjordes en så kallad indikativ luftkvalitetsmätning som mätte partiklar (PM10 och PM2,5), kvävedioxid, ozon samt bensen (indikator för lättflyktiga kolväten). Resultaten från den mätningen ligger till grund för den mätning som görs under 2018.

 

För mer information kontakta:

Mia Westman, tillfällig miljöingenjör, miljöbyrån

Telefon: +358 (0)18 25 454

Publicerad 22.1.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 22.1.2018 kl. 12:34