Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg, på sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till sektion 13950.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 21 november 2018. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens om kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 21.12.2018. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 15 november 2018

Björn Ekblom Vägingenjör

Länk till protokollet

Publicerad 16.11.2018
Uppdaterad 11.12.2018