Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 29.4.2021 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun. Vägplanen fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 26 maj 2021.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 4 juni 2021. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 4 maj 2021

 

Björn Ekblom
Vägingenjör

 

Publicerad 5.5.2021 kl. 23:01
Uppdaterad 7.5.2021 kl. 13:03