Meddelande om offentlig delgivning Djurholmssund

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Djurholmssund (bro nr 18), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås på nytt den 19.11.2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 28 december 2020.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 28 december 2020. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.