Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits

Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 2 i utbytet av Bomarsundsbron.

Entreprenaden omfattar att bygga tillfällig vägförbindelse inkl. stödkonstruktioner för tillfällig bro, samt rivning av befintlig bro över Bomarsund. Rivningen är förberedande inför nästa entreprenad som omfattar byggande av den nya Bomarsundsbron med anslutande vägar. Landskapsregeringen är glad över att ha tecknat avtal med en lokal kompetent entreprenör, med god kännedom om de lokala förhållandena för detta viktiga projekt. Entreprenaden kommer att genomföras i ett, för Åland, viktigt kulturminnesområde och ställer stora krav på samarbete med andra aktörer i området. I planeringen av projektet har hänsynstaganden fortlöpande gjorts för att skydda de kulturvärden som riskerar att beröras, samt att minska den negativa påverkan av entreprenadarbetena för turism och kulturminnesvård i området.   

Vi försöker så långt som möjligt att bygga parallella broar, men i vissa fall är brons ursprungliga placering optimal ur kostnads- och effektivitetsperspektiv, vilket kräver tillfälliga broar. I Bomarsund har vi dessutom ett kulturminnesområde som begränsar var en ny bro kan byggas, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Entreprenaden är en viktig del i processen att byta ut Bomarsundsbron. Nuvarande bro över Bomarsund är i slutet av sin livslängd och har beständighets och bärighetsproblematik. Bron behöver förnyas för att landskapsregeringen ska kunna uppfylla sina långsiktiga målsättningar för hållbar samhällsutvecklingen, genom att tillhandahålla en trafikinfrastruktur som uppfyller behoven i samhället.

Publicerad 14.10.2020 kl. 12:50
Uppdaterad 14.10.2020 kl. 12:50