Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Energiministar
Stefan Fransman, Riku Huttunen, Paula Lehtomäki, Kjell-Børge Freiberg, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Anders Ygeman och Christian Stenberg. Foto: Matts Lindqvist/norden.org

Nordiskt energiministermöte

De nordiska energiministrarna beslöt vid sitt möte i Reykjavik 28.6.2019 att anta elmarknadsvisionen och att ytterligare stärka samarbetet för ett koldioxidneutralt Norden.
Det nordiska energisystemet ska utvecklas så att det säkrar världens mest integrerade och intelligenta gröna klimatneutrala ekonomi med stark konkurrenskraft och hög försörjningssäkerhet.

Vid mötet deltog ministrarna Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttiriska Island, Anders Ygeman Sverige och Kjell-Børge Freiberg Norge samt kontorschef Christian Stenberg Danmark, avdelningschef Riku Huttunen Finland och teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman Åland samt även Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Vid mötet uttryckte energiministrarna enighet om att ytterligare stärka samarbetet för att nå målsättningarna i de nordiska statsministrarnas deklaration från januari 2019 om ett koldioxidneutralt Norden. Tanken är att det nordiska energisamarbetet kan leverera ett avgörande bidrag till arbetet med att uppnå de ambitiösa målen i deklarationen.

De nordiska energiministrarna konstaterade att forskning och innovation är avgörande för att utveckla de lösningar som behövs för omställningen. Mot bakgrund av det gav ministrarna sitt stöd till att Nordisk Energiforskning undersöker möjligheterna för att stärka nationella engagemang via koordinerade nordiska forskningsinsatser. Målet ska vara att samarbetet stödjer de enskilda ländernas åtgärder i den gröna omställningen.

Stefan Fransman informerade ministermötet om Ålands unika demoplattform för nya innovativa energisystemlösningar och teknologier. Han redogjorde för Ålands landskapsregerings nära samarbete med Flexens Oy Ab och Smart Energy Åland och poängterade att detta samarbete kan möjliggöra framtida implementeringar av smarta energisystemlösningar även i de övriga nordiska länderna.

Kärnan i den nya visionen för elmarknaden är att Norden senast 2030 ska ha världens mest konkurrenskraftiga, innovativa och konsumentinriktade elmarknad som bidrar till att klimatmålen nås. Med den nya visionen understryker ministrarna att det nordiska samarbetet på elmarknaden står väl rustat för en framtid med en större andel fluktuerande energikällor, såsom sol- och vindkraft, där utvecklingen styrs utifrån Parisavtalet och målet om en hållbar energiproduktion.

 

Tilläggsinformation:

https://www.norden.org/sv/news/nordiska-energiministrar-eniga-om-starkt-samverkan-koldioxidneutralitet

Ytterligare information ges av teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman 018 25 187.

Publicerad 3.7.2019 kl. 09:44
Uppdaterad 4.7.2019 kl. 13:50