Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt

Halvvägs i programperioden

Central Baltic 2014-2020 är ett av EU:s 60 gränsöverskridande (”cross-border”) INTERREG program. Programmet finansierar samarbetsprojekt som bidrar till hållbar regional utveckling i mellersta Östersjöregionen i Estland, södra Finland, Lettland, östra Sverige och på Åland.

Totalt har Central Baltic-programmet 115 miljoner att fördela till projekt inom fyra målområden: konkurrenskraftig ekonomi, hållbar användning av gemensamma resurser, ökad tillgänglighet i regionen samt social inklusion och ökad yrkeskompetens.

  • Vi är nu halvvägs. Programmet har haft tre ansökningsomgångar, en 2015, en 2016 och en nu 2017. De första projekten har redan avslutats, berättar informatör Ester Miiros-Hollsten.
  • Och idag kom det senaste beslutet: 23 större projekt har godkänts och kan börja genomföras när kontrakten är undertecknade. Här har Åland glädjande många organisationer och speciellt slutkunder med! Vi får vara mycket nöjda, för konkurrensen har varit hård. Av tredje omgångens 92 ansökningar har en tredjedel beviljats finansiering. För dessa nya 23 projekt allokeras 37,5 miljoner €.

Åländskt deltagande i sex nya godkända projekt

Elva projektansökningar har haft åländskt deltagande. Ett mindre projekt godkändes redan i juni och inleds under 2018 (Emmaus med Gardens of possibilities), och idag kom beslutet att ytterligare sex projekt med åländska partner får förbättra regionen.

Det är bland annat tre stora och omfattande gästhamnsprojekt som nu kan starta upp:

  • Smart Marina med Ålands Utvecklings AB som Lead Partner och med Företagsam skärgård och Ålands Natur och Miljö som associerade parter. Projektet avser att höja servicenivån i uppemot 30 små gästhamnar på Åland, i Finland, Sverige och Estland.
  • SEASTOP skall utveckla små gästhamnar med historisk anknytning. Här är Mariehamns stad och Företagsam skärgård partner. Lead Partner är Värmdö kommun. Detta projekt planerar att utveckla drygt 20 hamnar inom regionen under projekttiden.
  • BATSECO-BOAT har Brändö kommun som en partner, och Lead Partner är Åbo Universitet. Planen är att 18 små hamnar efter projektet har förbättrade tömningsmöjligheter och avloppshantering för fritidsbåtar.

Sammanlagt kommer alltså över 70 gästhamnar i regionen att ha förbättrad servicenivå inom några år, UTÖVER de redan pågående och avslutade gästhamnsprojekten inom Central Baltic (SmartPorts, MASAPO och PortMate – se mer vad dessa gjort i vår lättanvända projektkanal).

Central Baltics digitala projektkanal

Följande projekt för hållbar gemensam turism godkändes:

  • BalticWings med avsikt att stärka och synliggöra fågelskådning runt mellersta Östersjön. Här är den åländska partnern Kökars kommun med ansvar även för fasta Åland. Lead Partner är Stockholms ornitologiska förening.

Ett havs- och kustplaneringsprojekt med erfarna Region Östergötland som Lead Partner godkändes:

  • Coast4us med Ålands landskapsregering och Kökars kommun som partner.

Ett miljöprojekt lett av John Nurminen stiftelsen är också godkänt:

  • SEABASED med avsikt att bidra till minskade utsläpp av näringsämnen i Östersjön. Åländska partner är Ålands landskapsregering och Ålands fiskodlarförening rf. Associerade partner är Ålands fiskare rf och Lokalkraft Leader Åland.

Dessa gränsöverskridande samarbetsprojekt inom Central Baltic-programmet kommer att ha konkret betydelse för Åland genom långsiktiga investeringar, åtgärder, anställningar, internationellt nätverkande, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt förväntas leda till ett ökat antal nöjda besökare.

Läs mer på Centralbaltics webbplats

Kontakta oss

Ester Miiros-Hollsten
Contact Point Åland
ester.miiros@regeringen.ax
+358 457 3421 294                           

Linnéa Johansson
Medlem i styrkommittén, ÅLR:s representant
Avdelningschef Näringsavdelningen
+ 358 457 3613 043

Projekt på Åland inom Central Baltic-programmet 2014-2020:

Från första ansökningsomgången 2015: RIBS, Waterchain, MASPAO, ADAPT och SmartPorts (avslutat).

Från andra ansökningsomgången 2016: DefenceArch, St Olav Waterway, PortMate, OnBoard-Med och BALTACAR.

Publicerad 30.11.2017
Uppdaterad 30.11.2017