Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nya röda listan – var nionde art i Finland är hotad

Röda listan görs av miljöministeriet. Den nya röda listan publicerades den 8 mars 2019 och visar att var nionde art i Finland är hotad. Av dessa arter finns flera på Åland.

Den femte hotbedömningen som nu utkommit visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Mer än 22.000 arter bedömdes, varav 11,9 % är hotade. Bland fåglarna och mossorna finns förhållandevis flest hotade arter, men i alla andra artgrupper finns också arter som är hotade.

Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.

Antalet hotade arter har blivit flera

Skyddande av arter och levnadsmiljöer har hjälpt många hotade arter, såsom havsörn, pilgrimsfalk och saimenvikare. I samband med den nationella hotbedömningen 2015 bedömdes havsörnsstammen hotad inom Finland. Först under den senaste hotbedömningen konstaterades att den har blivit livskraftig. Det är dock tydligt att skyddandet av enskilda arter inte räcker. År 2000 var andelen hotade arter 8%, år 2010 10,5% och 2019 redan 11,9%. Mångfalden måste bevaras mer generellt i användning av områden och naturresurser.

Av hotade arter kan fortsättningsvis ejdern och andra sjöfåglar nämnas, men också vit skogslilja, Adam och Eva, större vattensalamander samt många av skogsarterna t.ex. talltita.

Det största hotet är att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt

De artrikaste miljöerna är skogar och kulturlandskap, den största delen av de utsatta arterna finns också där. Många av de mest hotade arterna på Åland finns på naturbetesmarker, antalet arter har där minskat alarmerande. Av naturtyperna är situationen alarmerande vad gäller gamla skogar, lundar och lövängar. För 639 arter är igenväxning av öppna områden den främsta hotfaktorn. Rikkärr brukade också vara rikligt förekommande på Åland tidigare. Många har dikats och många lider av igenväxning. Därför är många av deras arter också hotade.

På Åland förekommer ett stort antal arter som bara finns här och inte i fasta Finland, så vårt ansvar för bevarandet av dem är särskilt stort.

Konkreta åtgärder för att förbättra arternas situation

Mycket kan göras för att minska hoten mot arterna, även om orsaker som klimatförändring kan vara svåra att bemästra. I hotbedömningen presenteras både allmänna och riktade åtgärder för att förbättra arternas levnadsförhållanden. Mängden aktiva skydds-, restaurerings- och skötselåtgärder skulle behöva öka betydlig, särskilt för att säkra artrikedomen på myrarna och på sådana våtmarker som är viktiga livsmiljöer för fåglar.

 

För mer information kontakta:

Naturvårdsintendent Hanna Kondelin, Ålands landskapsregerings miljöbyrå,

tel. +358 (0)18 25453 eller e-post hanna.kondelin@regeringen.ax

Publicerad 12.3.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 12.3.2019 kl. 12:34