Rapport om fossilfritt tonnage

Infrastrukturavdelningen har sammanställt information om de landskapsägda färjorna och deras skick, samt förutsättningarna för att förnya tonnaget i rapporten ”Mot ett fossilfritt tonnage – En sammanställning av Infrastrukturavdelningen”, som finns som bilaga. 

Det är hög tid att vi kommer i gång med förnyelsearbetet inom tonnaget. I rapporten har vi samlat det vi vet idag, vilket utgör en bra grund för det fortsatta arbetet, säger projektledare Yvonne Österlund.

Medelåldern för linfärjorna är 42 år och för frigående färjor 32 år. Fartygen är godkända för trafik, men större delen av tonnaget uppfyller inte dagens krav på effektivitet, kapacitet, teknisk standard, tillgänglighet och säkerhet. Sedan fartygen byggdes har såväl fordonen blivit tyngre och större, kraven ökat och tekniken utvecklats. Detta leder till utmaningar i trafiken. Exempelvis kan endast Töftö linfärja ta ombord den i trafiken tillåtna fordonslängden 34,5 meter och -vikten 76 ton, medan det utöver bl.a. kapacitetsutmaningar, är trångt på däck på flera frigående fartyg.

Skärgårdstrafiken beräknas stå för 6 % av Ålands växthusgasutsläpp. De fossildrivna fartygen uppfyller inte uppsatta miljö- och utsläppsmål. Sedan fartygen byggdes har såväl skrovform som motorer utvecklats, vilket minskar nya fartygs miljö- och klimatpåverkan. Möjlighet finns även att övergå till ett fossilfritt tonnage till 2050, men det kommer att ta tid och pengar.

I rapporten presenteras förutsättningarna till konvertering av befintligt tonnage, inköp av second-hand-tonnage och vilka krav som bör ställas vid inköp av nya färjor. Även utbytesschema för fartygen vid introduktion av nybyggen presenteras. 

Det föreslås i rapporten att fyra nya linfärjor, fem frigående färjor och att M/S Doppingen byts ut innan 2050 för att uppnå målen. El- eller elhybriddrift föreslås, varför behov av förstärkningar i elnätet förväntas. Det pågående hamnrenoveringsprojektet, där färjfästena samtidigt standardiseras, behöver även fortsätta för att fartyg lättare ska kunna flyttas mellan linjer. 

Med kunskapen som finns inom Infrastrukturavdelningen kan förnyelsearbetet påbörjas. Om trafikomställningar i framtiden leder till att färre fartyg än idag behövs, kan antalet färjor ändras när det blir aktuellt.