Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anna-Maja Henriksson, Gunnar Jansson, Elisabeth Nauclér, Alexander Stubb, Camilla Gunell, Roger Nordlund, Wille Valve.
Anna-Maja Henriksson, Gunnar Jansson, Elisabeth Nauclér, Alexander Stubb, Camilla Gunell, Roger Nordlund, Wille Valve.

Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola

Beredningsarbetet för att utveckla Ålands självstyrelse behandlades idag vid en gemensam aftonskola, där lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, kansliminister Wille Valve och förvaltningschef Dan E. Eriksson representerade Ålands landskapsregering.

Den parlamentariska Ålandskommittén har till uppgift att utarbeta ett förslag till reform av Ålands självstyrelsesystem. Kommittén överlämnade sitt delbetänkande med riktlinjer för den fortsatta beredningen i januari till justitieminister Anna-Maja Henriksson. Det slutliga betänkandet ska i form av en regeringsproposition vara färdigt senast den 30 april 2017.

Ålandskommitténs vice ordförande, lagtingsledamot Gunnar Jansson presenterade delbetänkandet och de fortsatta riktlinjerna för deltagarna i aftonskolan.

Kommitténs uppdrag innefattar bland annat att föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet som motiveras av samhällsutvecklingen, ändringar gällande lagstiftningskontrollen av landskapslagar, åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen, att föreslå en översyn av behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket samt att utreda en internationell klagomålsmekanism för att trygga Ålands svenskspråkiga status.

Statsminister Alexander Stubb förklarade att regeringen är nöjd med beredningsarbetet och uppmuntrar den parlamentariska Ålandskommittén att fortsätta sitt arbete så att en regeringsproposition med förslag till en ny självstyrelselag för Åland kan ges till riksdagen senast i början av 2018.

Lantrådet Camilla Gunell redogjorde för Ålands synpunker på arbetet hittills och konstaterade att det finns ett stort behov av en uppdaterad och tidsenlig själstyrelselag. - Vårt mål är ett regimskifte, som leder till att systemet moderniseras, utökas och förenklas.  En ny lag som är hållbar och framtidsinriktad.  

Närmare upplysningar: Lantrådet Camilla Gunell, mobil: +358 40 8270718

Kommitténs generalsekreterare, lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, justitieministeriet, telefon: +358 2951 50334, e-post: janina.groop-bondestam@om.fi

Riktlinjer för reformen av självstyrelselagen för Åland (Justitieministeriets pressmeddelande 28.1.2015)

Reformen av Ålands självstyrelselag behandlades i aftonskolan (Statsrådets pressmeddelande 25.2.2015)

På bilden från vänster justitieminister Anna-Maja Henriksson, riksdagsrådet Gunnar Jansson, Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, statsminister Alexander Stubb, lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund och landskapsregeringens kansliminister Wille Valve.

Publicerad 26.2.2015 kl. 00:00
Uppdaterad 13.5.2019 kl. 15:05